مثلث

 

می دانید که هر مثلث دارای اجزایی می باشد

الف) اجزای اصلی: به سه زاویه و سه ضلع هر مثلث اجزای اصلی آن می گویند.

ب) اجزای فرعی: میانه ، ارتفاع ، نیمساز ، عمود منصف ، قاعده و ... اجزای فرعی مثلث هستند.

 

ارتفاع:

خطی که از یک رأس بر ضلع مقابل یا امتداد آن عمود         می شود. (AH ارتفاع)

 

 

 

 


 

میانه:

خطی که از رأس به وسط ضلع مقابل وصل  می شود. (AH میانه)

 

 

 

 


 

نیمساز:

خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. (AD نیمساز)

 

 

 

 


 

عمود منصف:

خطی که به وسط ضلع هر مثلث عمود شود. (خط d عمود منصف BC است)

 

 

 

 

 


 

انواع مثلث:

 الف) مثلث متساوی الاضلاع: مثلثی که سه ضلع آن با هم برابرند.

 

 

 

 


 

ب) مثلث متساوی الساقین: مثلثی که دو ضلع آن با هم برابرند.

 

 

 

 

 


 

ج) مثلث قائم الزاویه: مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد.

 

 

 

 


 

د) مثلث غیر مشخص: مثلثی که هیچ یک از خصوصیات بالا را نداشته باشد.

 

 

 

 

 

ç تساوی مثلث ها:

دو مثلث که بر هم منطبق شوند و کاملاً یکدیگر را بپوشانند با هم مساوی هستند. ما با داشتن فقط سه جزء از اجزای اصلی دو مثلث می توانیم ثابت کنیم که دو مثلث با هم برابرند. این سه جزء اصلی باید به صورت زیر باشد:

حالت اول: دو ضلع و زاویه بین آن ها (ض ز ض)

حالت دوم: دو زاویه و ضلع بین آن ها (ز ض ز)

حالت سوم: سه ضلع مساوی (ض ض ض)

 

 

مثال 1) در شکل مقابل BC نیمساز زاویه , می باشد. ثابت کنید دو مثلث ABC و BDC برابرند. سپس سایر اجزای متناظر آنرا بنویسید.

 

این دو مثلث بنابر حالت دو زباویه و ضلع (ز ض ز) با هم مساویند

 

تساوی اجزای متناظر:

 

مثال 2) نشان دهید قطرهای مستطیل با هم برابرند.

 

 دو مثلثرا در نظر بگیرید. ابتدا ثابت می کنیم که این دو مثلث با هم برابرند، سپس به کمک تساوی سایر اجزای متناظر نشان می دهیم که AC= BD

 

 

 

1. در مثلث متساوی الساقین دو زاویه مجاور به قاعده با هم برابرند.

AB = AC [ =

 

2. هر مثلثی که دو زاویه برابر داشته باشد، متساوی الساقین است.

= [ AB = AC

 

 

 

3. در مثلث متساوی الاضلاع ، ارتفاع ، نیمساز ، میانه و عمود منصف بر هم منطبق اند.

 

4. در هر مثلث متساوی الاضلاع ، ضلع ها ، زاویه ها ، ارتفاع ها ، میانه ها و نیمسازها برابرند.

 

 

5. در هر مثلث متساوی الساقین ، دو ضلع برابر ، دو زاویه برابر ، دو نیمساز برابر ، دو ارتفاع برابر ، دو میانه برابر وجود دارد.

 

6. در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ˚30 ، نصف وتر است.

 

7. مجموع زاویه های داخل هر مثلث ˚180 می باشد.

 

8. با داشتن سه زاویه مساوی نمی توان گفت که آن دو مثلث با هم برابرند.

 

9. در هر مثلث میانه نظیر هر ضلع از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است.

 

 

 

 

 

 : تست1þ

1. نسبت زاویه های یک مثلث 1, 1, 2 می باشد ، این مثلث از کدام نوع از انواع مثلث ها می باشد؟

ب)  فقط متساوی الساقین

الف) متساوی الاضلاع

د) قائم الزاویه متساوی الساقین

ج)  فقط قائم الزاویه

 


 

  : تست2þ

2. در شکل مقابل 5 =AB و 7 =AC و AM میانه وارد بر BC است. در این صورت:

الف) 6 = AM

ب) 6 < AM

ج) 6 > AM

د) 7 = AM

 


 

: تست3 þ  

3. برای تساوی دو مثلث کدام یک از حالات زیر کافی نیست؟

ب) تساوی سه زاویه

الف) تساوی سه ضلع

د) تساوی دو زاویه و ضلع بین

ج) تساوی دو ضلع و زاویه بین

 


 

 : تست4þ

4. در شکل مقابل E , D و سطهای AC , AB و نقاط N , M و سطهای AD , AE و نقاط K, P  و سطهای AM ,  AN می باشد ، اندازه PK برابر است با:

 

 

 

 

 

 

د)

ج)

ب)

الف)

 


 

: تست5 þ

5. در شکل مقابل ABCD مربع و مثلث متساوی الاضلاع است. زاویه  برابر است با:

 

الف) ˚15

ب) ˚30

ج) ˚25

د) ˚5/12

 اقتباس از سازمان آموزش و پرورش استان قم  المپیاد راهنمایی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 16:46  توسط شراره  | 

نام و نام خانوادگی :                         اداره آموزش وپرورش منطقه فامنین           شماره :

 

نام پدر                                           مدرسه راهنمایی محمدی سناج – نوبت دوم      وقت : 60 دقيقه

 

کلاس :                                                       سولات عربی  پايه دوم         

جمع

شفاهی

کتبی

 

 

 

 

1-معنی کلمات زير را بنويسيد .

 رَبيع :                     رَزَقَ:                          الرِسالَة :                       طوبی لَکَ :

1

2- تر جمه جملات زير را بنويسيد .

 

الف- اَلحَمامةُ وَ اَلبومَةُ قَد ذَهَبَتا .

 

ب – شَرِبتُ قَليلاً مِنَ اَلماء .

 

ج- تَلعَبُ في وِعاءٍ زُجاجی .

 

د- اَما اِخوَةُ يوسُفَ فَيَحسِدونَ .

 

 

 

4

3- متن زير را خوانده و به سوالات پرسيده شده پاسخ دهيد .

                 عَلِمَ فِرعَونُ انَّ حکومَتهُ فی خَطَرٍ ،واَمَرَ بِقَتلِ کُلَّ مولود، قالـت زَوجةُ فِرعَونُ  کيفَ تَقتُلونَ هذَا الطِفلُ
                   هذَا الطِّفلُ   قرةَ عَينُنا

 

- هَل اَمَرَ فِرعَونُ بقَتلِ کُلَ مَولودٌ؟             نَعَم                  لا 

 

- مَن قالَت هذا طِفلٌ قُرةَ عَينُنا ؟           فِرعَون               زَوجَةَ فِرعَون 

 

 

 

1

4- در جمله داده شده اسم، فعل، حرف را مشخص کنيد.

                                                                       اَلناسُ يَدخُلونَ في دين الله

 

75/

5- نوع جمع های زير را مشخص کنيد .

 اَیّام :                                        مفلِحونَ :                                         صالِحات:

 

 

 

75/

6- برای کلمات مشخص شده يک هم خانواده بنويسيد .

 


الف- حمّالَة اَلحَطَب                              ب – فَقَد جاءَکُم بَشيرٌ وَنَذيرٌ

 

 

 

5/0

 

7- از کلمات داده شده کلمه ای مناسب در جای خالی قرار دهيد . ( يَسالُ  ، قَليل  ، يَنظُرُ  )

 

الف- متاعُ اَلدُّنيا .................( بهره دنيا اندک است)  

ب- ..............اَیّانَ یَومَ القيامَة .( می پرسد قيامت چه موقع است)

8- فعل زير را صيغه شناسی کنيد . 5/0

                                                      يخرُجونَ                                                                                   

 

 

5/

9- جمله زیر را به صورت مضارع بنويسيد .

                                                                انتم جَلَستم فی اَلصف :

 

5/

10- با توجه به فعل جمله در جای خالی ضمير مناسب بنويسيد .

الف- ...............يخرُجنَ مِنَ اَلبَيتِ .                              ب-................ اذکُررَبّی دائِمَاً ( اَنا،  نَحنُ،  اَنتَ )

 

ج- .............اَخَذتُما اَلکِتاب .                                       د-.....................يَلعبانِ فی اَلمَدرَسَةِ .

1

11- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنويسيد .

الف – هُن ................. الی اَلمَدرَسَةِ. ( وصَلَ )           ب- اَنتِ ...............مِنَ اَلبيتِ . ( خرَجَ )

ج-  اَنتُما ................رَبَّ اَلعالَمينَ . ( شَکَرَ  )              د- هی .............کلام والدها . ( سَمع )

  

1

12- جمله زير را به عربي بر گردانيد .

                                              کی به خانه بر می گردی

1

13-در جای خالی فعل مضارع   مناسب بنويسيد .

الف – اَنتُما ...................منَ اَلمَدرَسَةِ . ( خَرجَ)       ب- هوَ..................  اَلدَّرس . (کَتَبَ)

ج-  هما .................فی اَلحَديقة .  ( لَعِبَ- مذکر )     د-  نَحنُ ................بِفَرَحِ المُسلِمين.( فَرِحتُ، نَفرحُ ، تَفرَحين )

         

1

14- شش صيغه مضارع غائب  از فعل [خَرَجَ  ] را بنویسید

5/1

 منبع:http://basiratfa1389.blogfa.com/post-34.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 16:41  توسط شراره  | 

نمونه سوالات علوم تجربی پایه ی دوم راهنمایی خرداد ماه همراه با پاسخ 5

الف) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد .

1ـ علت تبادل گازها ، تفاوت در مقدار گازها ، درون شش و خون است .

2 - تنظیم قند خون بر عهده کبد است .

3ـ سنگی که نفت و گاز در آن تشکیل می شود سنگ مادر نام دارد .

4ـ در هر کلیه در حدود یک میلیون واحد تصفیه به نام نفرون وجود دارد .

ب) عبارت صحيح را با (√) و غلط را با (×) مشخص كنيد .

5ـ از گرد فلز نیکل به عنوان کاتالیزگر برای تبدیل روغن های جامد به مایع استفاده می شود . ( )

6ـ فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر مورد استفاده قرار می گیرد . ( )

7ـ مهمترین عامل در هوازدگی فیزیکی انجماد آب در درز و شکاف سنگ می باشد .( )

8ـ به کوچکترین اجتماع سلولها که به طور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی انجام می دهند ، اندام گفته می شود .( × )

ج) پاسخ صحيح را با علامت √مشخص كنيد .

9ـ ترشح شیره گوارشی برای خنثی کردن اسید معده برعهده کدامیک از اندامهای زیر است ؟

الف ) کبد ب ) روده باریک ج ) لوزالمعده د ) معده

10ـ انتقال گرما به روش همرفت در کدام حالت ماده اتفاق نمی افتد . چرا؟

الف) مایع ـ چون ذرات ماده دائما در حال حرکتند

ب) گاز ـ چون ذرات ماده خیلی از هم دورند

ج) جامد ـ چون ذرات ماده از جایی به جای دیگر حرکت نمی کنند

د) گاز ـ چون حرکت ذرات گاز بسیار زیاد است

11ـ کدام دسته از مواد غذایی تامین کننده لیپید (چربی) مورد نیاز بدن می باشند ؟

الف) برنج ـ ذرت ـ سیب زمینی ب) نخود ـ لوبیا ـ سویا

ج)کره ـ تخم مرغ ـ دانه های روغنی د) گندم ـ میوه های شیرین ـ عسل

12ـ انفجار یک تغییر .................................. است .

الف) شیمیایی گرماده ب) فیزیکی گرماده ج) فیزیکی گرماگیر د) شیمیایی گرماگیر

13ـ هر یک از عبارات سمت راست به کلمات سمت چپ وصل کنید .

سنگ آذرین درونی گرانیت

سنگ رسوبی ماسه سنگ

سنگ دگرگونی مرمر

سنگ آذرین بیرونی بازالت

14ـ دو فرق گلبول قرمز و پلاکت را بنویسید ؟

1. گلبول قرمز تعدادشان در هر میلی متر مکعب 5 میلیون عدد ولی در پلاکتها 250 هزار عدد است.

2. عمر گلبول قرمز 4 ماه ولی پلاکت 5 تا 9 روز است.

15ـ دو ویژگی تصویر در آینه کوژ یا برآمده را بنویسید .

1 . تصویر مجازی است یعنی درون آینه تشکیل می شود.

2. تصویر کوچکتر از جسم است.

16ـ گلبولهای سفید به چند روش از بدن دفاع می کنند نام ببرید ؟( دو مورد )

1. بیگانه خواری

2. ترشح پادتن

17ـ در بدنه و درِ یک یخچال از چه روشهایی برای جلوگیری از نفوذ گرما به داخل یخچال ( از طریق دیواره و در آن) استفاده شده است ؟

1. استفاده از پشم شیشه (عایق) در بین دو دیواره

2. استفاده از آهن ربا دور تا دور درب یخچال

18ـ خون چگونه دمای بدن را تنظیم می کند ؟

با عبور از قسمتهای گرم بدن ، گرما را می گیرد و به قسمتهای سرد می رساند.

19ـ چرا به کبد بر خلاف بقیه اعضا دو رگ وارد می شود؟

زیرا یک رگ برای تغذیه کبد است و رگ دیگر برای کنترل موادی که از روده ی باریک می آیند.

20ـ نقش بینی در عمل تنفس چیست ؟

هوا را گرم ، مرطوب و تصفیه می کند.

21ـ دو مورد از ویژگی های آنزیم ها را بنویسید ؟

1 . از جنس پروتئین هستند.

2. هر آنزیم فقط بر ماده ی معینی تاثیر می گذارد.

22ـ موارد مشخص شده ی روی شکل را نامگذاری کنید؟

آئورت – سیاهرگ ششی – دهلیز راست – بطن چپ – بزرگ سیاهرگ پایینی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 16:38  توسط شراره  | 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- جنبش كند مواد در دامنه های كم شیب را ............................ می گویند . 

2- لیپید ها در مقایسه با .............................. مقدار انرژی بیشتری دارند .

3- پوسته سخت زمین همراه قسمت سنگی گوشته را ....................... می گویند.

4- از امواج ................................. در پزشكی و برای سونوگرافی استفاده می كنیم.

5- تنفس از راه ........................... بهتر از راه دهان است زیرا هوا گرم و مرطوب و تصفیه می شود.

 

گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

6- انتقال گرما به روش ............ در جامدات بهتر صورت می گیرد.

رسانایی                   تابشی                      همرفتی                       چگالی

7- كدامیك از رگهای زیر خون را از اندام ها به قلب برمی گرداند؟

سرخ رگ                 سیاه رگ                    مویرگ                     رگ لنفی

8- كدامیك از امواج زیر در خلا منتشر نمی شود؟

    امواج گاما                    امواج رادیویی             امواج صوت                 نور

9- حفره های بالایی قلب ............. نام دارند .

دهلیز                   بطن                    گردش عمومی                   گردش تصفیه ای  

10-  كدامیك كانی ثانویه است و از تجزیه فلدسپات ها به وجود می آید؟

هالیت                     گرافیت                    گرانیت                         رس              

11- معادله نوشتاری تشكیل آب به صورت زیر است:

                                                          جریان الكتریسیته

                                          آب                                                اكسیژن + هیدروژن   

الف) مواد واكنش دهنده و فرآورده را مشخص كنید؟

ب) به نظر شما جرم فرآورده ها بیشتر است یا جرم واكنش دهنده ها؟چرا

 

 

 

12- منظور ازتغییرات گرماده چیست؟ یك مثال بزنید؟

 

 

13- یك سنگ رسوبی نام ببرید كه

الف) در اثر نفوذ سیمان در لابلای ذرات تشكیل شده باشد؟....................................

ب) در اثر واكنش های پیچیده شیمیایی تشكیل شده باشد ؟..................................

14- الف) علت مشهور بودن كانی فیروزه چیست؟...................................

ب) كاربرد دیگر یاقوت علاوه بر زیبایی چیست؟

15- یك عدسی محدب رسم كرده و امتداد پرتو های نور را در آن مشخص كنید؟

 

 

 

 

16- خون در بدن ما چه كارهایی انجام می دهد (2 مورد نام ببرید.)

 

 

17- گردش كوچك خون (تصفیه ای) از كجا شروع و به كجا ختم می شود؟

 

 

 

18- دستگاه دفع ادرار از چه اندام هایی تشكیل شده است؟

 

 

 

19- دو ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید؟

 

 

منبع:http://soaleoloom.blogfa.com/post-24.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 16:35  توسط شراره  | 


كامل كنید.

الف )ایران با توجه به خط استوا در نیم كره ی ...........................  قرار دارد.

ب)غربی ترین فلات آسیا فلات .............................................  است.

ج)دریای سرخ و مدیترانه به وسیله ی ........................................  .به یكدیگرمربوط هستند .

د)در دره ها ی زاگرس خشک درختان .....................................   می روید .

كدام مورد صحیح و كدام یك غلط است .                                 

الف)كشور ایران از سرزمین های بلند جنوب غربی آسیا است.

ب)نزدیك ترین اقیا نوس به كشور ایران اقیانوس آرا م  است .

ج)وسیع ترین ناحیه  آب و هوایی ایران ناحیه كوهستا نی است .

د)دامنه های غربی  زاگرس پر باران تر و سر سبز تر از دامنه های شرقی هستند.

 

هر یك از این جلگه ها در كدام طرف فلات ایران قرار دارند ؟

الف) جلگه رود كورا ((............... ))    ب) جلگه سند وپنجاب ((................))

فلات چگونه سرزمینی است    و بلند ترین   فلات آسیا   كدام است ؟

 

 

چه عواملی موجب می شود ساكنان كشورهای خاور میا نه به هم نزدیك تر شوند؟ (2مورد)

 

 

از نظر پوشش گیاهی دامنه های شمالی البرز چه تفا وتی با دامنه های جنوبی آن دارد ؟ چرا؟

 

 

ارتفاع در میزان بارش برف و باران و دمای هوای ناحیه كوهستانی چه نقشی دارد ؟.

 

دو نوع آب و هوای كوهستانی را نام ببرید .

 

دو مورد از اهمیت پوشش گیاهی استپ كوهی را بنویسید .

 

چرا به شمال غربی زاگرس ،زاگرس مرطوب می گویند ؟دو قله ی بلند این قسمت را نام ببرید .

 

دو عامل رشد جمعیت در ناحیه كوهستانی را بنویسید .

 

آب و هوای بیابانی كناره ای چگونه  ا ست و چه تفاوتی با بیابانی داخلی دارد؟

 .

چرا كشاورزی در ناحیه كوهستانی رونق دارد و چه محصولاتی در این ناحیه كشت می شود (4مورد)

 

 

به موارد زیر جواب دهید .

الف )بادهایی كه از جنوب و جنوب غربی به ایران می وزد چگونه هستند .

ب)بادهای جنوب شرقی در چه فصلی و از كدام اقیا نوس به ایرا ن می وزد .

ج) ریزش برف در ناحیه كوهستا نی چه اهمیتی دارد .

 

 

 

منبع:http://joghrafia2.blogfa.com/post-14.aspx

+ نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:23  توسط شراره  | 

الف – درست یا نادرست بودن جملات زیررا مشخص کنید ( 1 نمره )                                                           صحیح     غلط

 1- رشد جمعیت در قاره اروپا کم است .

2-رودهای مهم هند از رشته کوه سلیمان سرچشمه می گیرند .

3-مهمترین محصول کشاورزی آسیا (( برنج )) می باشد .

4-به قاره های آسیا ، اروپا وآفریقا برقدیم گفته می شد .

 

ب- جملات زیررا با کلمات مناسب کامل کنید ( 4 نمره )

1- توده کوهستانی قدیمی آفریقای شمالی .......................   و رشته کوه ........................   در آمریکای جنوبی قرار دارند .

2- ایالات متحده آمریکا وکانادا به سبب مهاجرت ..........................  فرهنگ ..........................  وجود دارد .

3- دریاچه ها ی شرق آفریقا اغلب بر اثر .....................  زمین یا ..........................  بزرگ در پوسته زمین به وجود آمده است .

4- تنگه برینگ قاره آسیا را از قاره ...............     و ..........................  قاره آسیا را از اروپا جدا می کند .

 

ج-گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید . ( 5/1 نمره )

1- از مهمترین منابع زیر زمینی  در یای شمال به شمار می رود .

الف – طلا                                    ب- زغال سنگ                         ج- مس                             د- نفت

2- به پر آب ترین رود جهان معروف است ؟

الف – می سی سی پی                     ب- دارلینگ                      ج-  آمازون                          د- دانوب   

3- بیابان معروف امریکای شمالی است .

الف – صحرای گبی                       ب- نوادا                             ج- صحرای بزرگ                     د- آتاکاما

 

د- به سوالات زیر پاسخ دهید

1- مهمترین مراکز پرورش دهنده دام در جهان را نام ببرید ؟ ( 1 نمره )

 

 

2- مهمترین صادرات آمریکای شمالی به دیگر کشورها چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

3- دو مورد از دلایل کمی جمعیت در قاره آفریقا را بنویسید ؟ ( 1 نمره )

 

 

4- دو ویژگی آب وهوای مدیترانه ای را بنویسید ؟ ( 1 نمره )

 

 

5- سیاه پوستان آمریکا بیشتر در کدام یک از شهرهای آن زندگی می کنند ؟ ( 1 نمره )

 

 

6- علت گوناگونی پوشش گیاهی ووجود انواع آب وهوا در قاره آمریکا چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

7- چرا اکثر مردم استرالیا در سواحل آن زندگی می کنند ؟ ( 1 نمره )

 

 

8- آیس برگ   چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

9- علت زلزله وآتشفشان در شرق وجنوب شرق آسیا چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

10- کدام بادها موجب انتقال رطوبت وریزش باران در آسیا می شوند ؟ ( فقط نام ببرید ) ( 5/1 نمره )

 

 

ه- موارد خواسته شده روی نقشه را در مقابل آن بنویسید ( 3 نمره )

 

 

 

 

1-      کانال ............................

 

2-      مدار .......................

 

3-      اقیانوس .................

 

4-      تنگه ........................

 

5-      جزیره .....................

 

6-      رود........................

 منبع:http://farhangryn.mihanblog.com/post/33


  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:21  توسط شراره  | 

   نام :                                              کلاس :2/2                                  مدرسه:رضی الوالدین 
   نام خانوادگی:                                    پایه:  دوم                                     موضوع درسی و نام دبیر:جغرافیا ،جمالی 

  سوالات تشریحی
  1.آسیا از نظر ناهمواری به چند قسمت تقسیم شده است ؟
  2.نام سه مجمع الجزایر آتش فشانی در آسیا را بنویسید ؟
  3.دلتا چیست و چگونه به وجود می آید وچرا جای مناسبی برای کشاورزی است ؟
  4.ویژگی های آب و هوای قاره ای یا بری چگونه است؟
  5.چگونگی باد های موسمی را شرح دهید ؟
  6.سرزمین های آسیای خشک را نام ببرید ؟
  7.اثرات مثبتبادهای موسمی را بازگو کنید ؟
  8.پوشش گیاهی توندرا و تایگا را به ترتیب شرح دهید ؟
  9.چرادر برخی از نواحی آسیا تراکم جمعیت کم است ؟
  10.کشور های پر جمعیت قاره ی آسیا باچه مشکلاتی مواجه اند ؟
  11.مردم آسیا ازچه نژادی هستند و دورگه ها چه گونه به وجود  آمده است ؟
  12.چرا تعداد شهر های پر جمعیت در آسیا روز به روز افزایش می یابد ؟
  13.گسل چیست ؟و رودهای مهم در آفریقا چیست ؟
  14.آفریقای سبز را شرح دهید؟
  15.در گذشته چه عواملی باعث جلوگیری ازگسترشجمعیت در آفریقا شده است ؟ 

  سوالات گزینه ای 
  16.مهم ترین کشورصنعتی آسیا چیست ؟
  الف)زلپن                                 ب)کره ی جنوبی                                     ج)تایوان

  17.درختانی همچون بلوط و سپیدارشرح کدام پوشش گیاهی است ؟
  الف)توندرا                              ب)جنگل های پهن برگ                               ج)انبوه گرمسیری 

  18.قاره ی آفریقا از کجا شروع میشود ؟
  الف)سواحل دریای سرخ               ب)دماغه ی امید نیک                                  ج)سواحل دریای مدیترانه

  19.شهر مقدس مشترک بین مسلمانان مسیحییان و یهودیان چیست ؟
  الف)بیت المقدس                       ب)مکه                                                  ج)مدینه 

  20.کدام آیین در هند رواجدارد ؟
  الف)آیین برهمایی                          ب)آیین بودایی                                                 ج)آیین مغان 

  سوالات «صحیح»«غلط»                

  21.در مشرق وجنوب غربی آسیا تراکم جمعیت زیاد است.                        (   )ص          (   )غ
  22.کوه های اورال مرزطبیعی بین دوقاره ی آسیا و اروپا است.                  (   )ص          (   )غ
  23.وسعت قاره ی آفریقا تقریبا 1/3 خشکی های جهان است.                     (   )ص          (   )غ
  24.بیشتر مردم قاره ی آسیااز نژاد سیاه اند.                                        (   )ص          (   )غ
  25.بیشتر مردم کشور های جنوب آفریقا مسلمانند.                                  (   )ص         (   )غ

  سوالات نقطه چینی 

  26. اقتصادودرآمد آفریقا بیشتر برپایه ی .......و.......قرار دارد.
  27.خط استوا دارای آب و هوای ........است.
  28.قاره ی آفریقا از نظر جمعیت ........قاره ی جهان به شمار می رود.
  29.آفریقا از طریق ........ازاروپا وازطریق........ازآسیا جدا شده است.                       
  30. قاره ی آسیا از نظر معا دن و منا بع زیر زمینی به ویژه ......،......و......بسیا ر غنی است.

  منبع:http://tohedschool.persianblog.ir/post/5/
  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:19  توسط شراره  | 


  بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)

  فصل ۱ :ماده و ویژگی های آن

  1. به تصویر مقابل دقت کنید . این تصویر یک عنصر است یا ترکیب ؟

  2. چرا یک آلوی خشک چروکیده در یک لیوان آب داغ سریع از یک لیوان آب سرد متورم و آب دار می شود؟

  3. اتم ها در نظریه .................................. به شکل گوی توپر تصور می شوند .

  فصل ۲ : اثر گرما بر حجم مواد

  4. با افزایش دما کدام تغییر در مورد مولکول های یک جسم انجام می شود ؟

  الف ـ فضای خالی میان مولکول ها زیاد می شود ب ـ ربایش زیاد می شود

  ج ـ جنبش مولکول ها کم می شود د ـ فضای خالی میان مولکول ها کم می شود

  5. طرز کار دماپا را به صورت مختصر بنویسید .

  فصل ۳ : اثر گرما بر حالت مواد

  6 . چرا در روزهای سرد زمستانی مشاهده می شود که کارگران بر روی جاده های یخ زده نمک و شن می ریزند ؟

  7. در هر قسمت نوع تغییر حالت را مشخص کنید .

  الف ) بارش باران : .......................................

  ب) بارش برف :.......................................

  فصل ۴ : دسته بندی مواد

  8 . کدام تصویر نشان دهنده ی یک ماده خالص است ؟

  9. آلیاژ یا همجوشه را تعریف کنید .

  10. چرا هنگامی که در نوشابه یخ اضافه می کنید ، احساس می کنید که گاز درون آن بیشتر شده است می شود ؟

  بخش دوم : انرژی ، زندگی (فیزیک )

  فصل ۵ : انرژی

  11. اگر متحرکی از مبدا حرکت کند و پس از طی مسافتی دوباره به جای اولش برگردد ، جابه جایی آن صفر است . صحیح غلط

  12. انرژی پتانسیل در کدام توپ بیشتر است ؟

  13. نوع تبدیل انرژی در هر وسیله را مشخص کنید .

  الف ) باطری خورشیدی : ....................................

  ب ) میکروفون : ....................................

  فصل ۶: نیرو

  14 . به چه نیرویی نیروی تکیه گاه گفته می شود ؟

  کدامیک از تصاویر مقابل این نیرو را نشان می دهد ؟

  15 . تصویر مقابل یک آهنربا را نشان می دهد . محل قطب های این آهنربا را مشخص کنید .

  فصل ۷: حرکت

  16. وقتی به یک جسم در حال حرکت نیرو وارد نیرو وارد شود ، سرعت آن :

  الف ) افزایش می یابد ب) کاهش می یابد

  ج ) ثابت می ماند د) بستگی به جهت نیروی وارد شده دارد

  17. کوتاه ترین مسیر چرخه آب بارش باران بر ................................... می باشد .

  بخش سوم : زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

  فصل ۸: آب در هوا

  18. تصویر مقابل طرز تشکیل چه ابری را نشان می دهد ؟

  این روش را توضیح دهید .

  فصل ۹: آب در خشکی

  19 . برای خشک شدن چاه سمت راست حداقل یک دلیل بیاورید .

  20 . تاثیر پوشش گیاهی بر میزان آب های جاری را با ذکر دلیل بنویسید .

  21کدام مورد از ویژگی های رودهایی که روی زمین حرکت می کنند ، نیست ؟

  الف ) عبور از زمین های نرم ب) قدرت تخریب زیاد ج ) سرعت کم د) آب گل آلود

  22. در آب دریا و دریاچه ها مقداری گازهای مختلف به صورت محلول قرار دارند که اکسیژن و کربن دی اکسید از بقیه مهمترند ؟ چرا؟

  بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

  فصل ۱۰ : گوناگونی جانداران

  23. جنس اسکلت داخلی از استخوان یا ................................... می باشد .

  24. جانوران به چه دلیلی به اکسیژن نیاز دارند ؟

  25. یک تفاوت بین علف خواران و گوشت خواران را بنویسید .

  فصل ۱۱ : جهان جانوران

  26. با استفاده از کلمات مقابل جاهای خالی را پر کنید . " کیسه تنان ـ دوزیستان ـ خارتنان ـ خزندگان ـ اسفنج ها ـ سخت پوستان "

  الف ) گروهی از جانوران به نام ..................................... به هیچ یک از گروه های دیگر شباهتی ندارند .

  ب ) ................................ شکل معینی ندارند و همیشه به یک جا چسبیده اند .

  ج ) اولین مهره داران ساکن خشکی .................................. بودند .

  27. در ماهی ها قسمتی به نام خط جانبی وجود دارد . در تصویر مقابل این قسمت را مشخص کنید و وظیفه آن را در بدن ماهی بنویسید.

  28. دو مورد از وظایف پر را در پرندگان بنویسید .

  29 . کدام گروه از پستانداران زیر به ترتیب به دسته کف رو ، پنجه رو و سم رو تعلق دارند ؟

  الف ) سگ ـ گاو ـ خرس ب) اسب ـ میمون ـ گربه

  ج) خرس ـ شیر ـ گاو د) انسان ـ گربه ـ سگ

  فصل ۱۲ : دنیای گیاهان

  30 . قسمت های مشخص شده در تصویر را نامگذاری کنید .

  الف : ....................................

  ب : ....................................

  31. جدول مقابل را با توجه به ویژگی های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها تکمیل کنید .

  "تعداد گلبرگ ها مضربی از 3 ـ برگ ها کشیده ـ ریشه افشان ـ آوند ها به صورت حلقه"

  32. کدامیک از موارد زیر جز قسمت های رویا گیاهان گل دار محسوب نمی شود ؟

  الف ) ریشه ب ) گل ج) ساقه د) برگ

  33. در برگ های .......................................... به هر دمبرگ تعدادی برگچه متصل است .

  فصل ۱۳ : آدمی و میکروب ها

  34. چرا مبارزه با ویروس ها سخت تر از مبارزه علیه باکتری ها است ؟ (دو مورد )

  35. عامل بیماری اسهال خونی و مالاریا باکتری ها هستند . صحیح غلط

  36. گروهی از قارچ های تک سلولی به نام ...................................... موجب ور آمدن خمیر می شوند .

  37 . مرحله نقاهت در بیماری های میکروبی را توضیح دهید .

  38. پنی سیلین از کدام دسته از میکروب ها تهیه می شود ؟

  الف ) قارچ ها ب ) باکتری ها ج ) ویروس ها د ) آغازیان

  39. یک مورد از موارد اهمیت آغازیان را بنویسید .

  موفقیت شما آرزوی ماست طاهری

  لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید

   

   

  پاسخ سوالات :

  ۱. ترکیب

  ۲. هر چه یک ماده گرمتر باشد حرکت مولکول ها بیشتر و در نتیجه فاصله ی آن ها بیشتر می شود بنابراین آلوی خشک در آب گرم سریعتر پخش می شود .

  ۳. دالتون

  ۴. گزینه الف

  ۵. دماپا تشکیل شده است از دو فلز غیر هم جنس هم طول که با گرم شدن منبسط می شوند . هر فلزی که بیشتر منبسط شد بر روی دیگری خم می شود و باعث خاموش یا روشن شدن وسیله برقی می گردد . پس از مدتی که دمای دستگاه پایین آمد ، دماپا به حالت اولیه خود باز می گردد.

  ۶. با افزودن ناخالصی به یک جامد نقطه ذوب آن پایین می آید؛ یعنی زودتر ذوب می شود به طور مثال همان طور که می دانیم یخ خالص در صفر درجه  ذوب می زند و با افزودن ناخالصی ( نمک و یا شن وماسه ) در دمای پایین تری  (1- ، 2- ، 3- و... ) ذوب می شود.

  ۷. الف ) میعان     ب ) چگالش

  ۸. گزینه د

  ۹. به مخلوط ذوب شده دو یا چند فلز و یا فلز با نافلز آلیاژ یا همجوشه می گویند.

  ۱۰. هر چه دمای مایع کاهش پیدا کند انحلال پذیری گاز ها در آن افزایش می یابد.به طور مثال با افزودن یخ به نوشابه احساس می کنید که گاز داخل نوشابه بیشتر شده است و بالعکس

  ۱۱. صحیح

  ۱۲. توپ ۲(هرچه ارتفاع جسم از سطح زمين بيشتر باشد، انرژي پتانسیل نيز بيشتر خواهد بود)

  ۱۳. الف ) نورانی به الکتریکی       ب) صوتی به الکتریکی

  ۱۴. به نيرويي كه تكيه گاه بر جسمي كه روي آن قرار دارد وارد مي كند، نيروي تكيه گاه مي گویيم.

  گزینه ج

  ۱۵.به دوسر آهنربا که نیروی مغناطیسی در آنجا بیشتر است قطب های آهنربا می گویند.هر آهن ربا دو قطب دارد.

  ۱۶. گزینه د

  ۱۷. اقیانوس ها و دریاها

  ۱۸.دو توده ی هوای گرم و سرد با هم برخورد می کنند و چون هوای گرم سبک تر از هوای سرد است به سمت بالا حرکت می کند و در انجا بخار آب موجود در هوای گرم سرد و متراکم می شود و تشکیل اب کومولوس را می دهد .

  ۱۹. نزدیک بودن دو چاه به یکدیگر - عمیق بودن چاه سمت چپ

  ۲۰.هر چه پوشش گیاهی بیشتر باشد مقدار آب جاری کاهش می یابد . زیرا گیاهان حرکت آب را کند می کنند و سبب نفوذ بیشتر آب در داخل زمین می شوند.

  ۲۱. گزینه ب

  ۲۲. زیرا این گازها نقش اساسی ای را در زندگی موجودات دریایی دارند . اکسیژن برای تفس و کربن دی اکسید برای عمل غذاسازی گیاهان دریایی نقش مهمی را  دارد . همچنین این گازها نقش مهمی نیز  در رسوبگذاری در دریاها دارند .

  ۲۳. غضروف

  ۲۴. همه ی جانوران برای تجزیه مواد غذایی در داخل سلول های خود به اکسیژن نیاز دارند .

  ۲۵. در گوشت خواران دندان های جلویی (نیش و پیش ) بسیار تیز هستند تا جانور بتواند به بهترین نحو ممکن گوشت شکار را پاره پاره کند ولی در علف خواران دندان های عقبی (آسیای بزرگ و کوچک) رشد زیادی کرده اند و دارای برآمدگی هایی می باشند تا جانور بهتر بتواند علف را بجود.

  ۲۶. الف ) خارپوستان    ب ) اسفنج ها       ج ) خزندگان

  ۲۷. ماهی ها دارای خط جانبی در طرفین بدن برای دریافت ارتعاشات خفیف آب هستند .

   

  ۲۸.   1. اندام اصلی پرواز 2. کمک به سبک شدن بدن 3. گرم نگه داشتن بدن

  ۲۹. گزینه ج

  ۳۰. الف ) رگبرگ ها (اجتماع آوندها)    ب) روزنه

  ۳۱.

  ۳۲. گزینه ب

  ۳۳. برگ های مرکب

  ۳۴.زیرا هم بسیار ریزند و هم همیشه فعالیت های زیستی ندارند و تنها زمانی علائم زندگی را نشان می دهند که در داخل سلول زنده جانداری باشند.از طرف دیگر چون ساختمان ویروس ها شبیه ساختمان سلولی است شناسایی و مبارزه با آن ها به مراتب سخت تر از باکتری ها است.

  ۳۵. غلط (آغازیان هستند)

  ۳۶. مخمرها

  ۳۷.مرحله ی نقاهت : اگر بدن در اين مبارزه موفق شود، مرحله سوم پيش مي آيد كه نقاهت نام دارد. در اين مرحله بدن رفته رفته توانايي خود را باز مي يابد.

  ۳۸. گزینه الف

  ۳۹. . اين جانداران غذاي ماهی ها و بسياري از جانوران ساكن آب هستند. 2. بعضي از اقسام اين آغازيان ، پوسته هاي سختي در اطراف سلول خود دارند كه بعد از مرگ جاندار اين پوسته ها روي هم رسوب ميكنند و منابع معدني با ارزشي را مي سازند. 3. بعضي از اين آغازيان در تهيه داروها و مواد غذايي نقش دارند. 4. گروهي از آنها سبزينه داشته و از توليد كننده هاي محيط زيست به حساب مي آيند.( قسمتی از اکسیژن موجود در هوا توسط آغازیان تولید می شود .

  منبع: http://olumtaheri.blogfa.com/post/94

   

  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:14  توسط شراره  | 

  - كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
  الف) زرد شدن برگ درختان            ب) تبدیل شیر به پنیر

   ج) تصعید نفتالین                        د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها


  2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟ 
  الف) انحلال پذیری در آب     ب) قابلیت مفتول شدن 

     ج) جلا پذیری                د) اكسید شدن خود به خودی  3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند. 
  الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


  4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟ 
  الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای    ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته 
  ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال                        د) خشك شدن لباس خیس در باد


  5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟ 
  الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن   ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

  ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور     د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


  6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟ 
  الف) دیده شدن نور چراغ قوه  ب) انعكاس نور از روی سطح آب 
  ج) تشكیل سایه                  د) شكستن نور در منشور


  7- اگر زاویه ی تابش 55 درجه باشد مقدار زاویه بازتاب  چند درجه است؟ 
  الف) 35 ب) 125 ج) 45 د) 55


  8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟ 
  الف) آبی       ب) قرمز                ج) نارنجی           د) سبز


  9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از : 
  الف) عدسی كاو – آینه ی تخت ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو 
  ج) عدسی كاو – آینه ی كاو د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ


  10- بسامد كدام یك از فنر های زیر بزرگ تر است؟ 
  الف)           ب)                 ج)              د) 
  11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟ 
  الف) 5/0             ب) 50              ج) 5/2          د) 250


  12- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
  الف) رادیویی          ب) صوتی            ج) فرابنفش            د) نور مرئی


  13- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟ 
  الف) فروسرخ         ب) اشعه ی ایكس       ج) گاما       د) میكروویو


  14- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟ 
  الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود. 
  ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود. 
  ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
  د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


  15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود. 
  الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


  16- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟ 
  الف) كوارتز         ب) فلدسپات            ج) تالك             د) میكا


  17- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟ 
  الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


  18- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟ 
  الف) گرانیت          ب) بازالت         ج) ریولیت          د) ماسه سنگ


  19- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟ 
  الف) سنگ گچ و بازالت           ب) مرمر و كنگلومرا

  ج) سنگ گچ و كنگلومرا           د) گرانیت و ماسه سنگ


  20-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟ 
  الف) گرانیت      ب) مرمر         ج) بازالت          د) زغال سنگ


  21- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟ 
  الف) مرمر         ب) بازالت             ج) ماسه سنگ          د) گرانیت


  22- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟ 
  الف) افقC       ب) گیاخاك روی افق A           ج) افقA        د) افق B


  23- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است. 
  الف) پوسته             ب) هسته         ج) دیواره ی سلولی        د) سیتوپلاسم


  24- كدام یك از گزینه های زیر مربوط به بافت خون است؟ 

  الف)      ب)           ج)              د) 

  25- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟ 
  الف) حركتی – تنفسی          ب) گوارشی – عصبی

   ج) گردش خون – ارتباطی      د) دفع ادرار – تولید مثل


  26- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.

  الف) E         ب)B         ج) C         د) A


  27- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
  الف) چربی       ب) پروتئین         ج) مواد نشاسته ای      د) آمینواسید


  28- شكل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از: 
  الف) مری – لوزالمعده (پانكراس ) – آپاندیس 
  ب) نای – كبد – راست روده 
  ج) مری – كبد – آپاندیس 
  د) نای – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


  29- در كدامیك از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟ 
  الف) معده       ب) دوازدهه         ج) دهان         د) مری


  30- جذب كدام ویتامین بدون كمك شیره های گوارشی انجام نمی شود؟ 
  الف) E      ب)B          ج) C        د) A

  منبع:

  - كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
  الف) زرد شدن برگ درختان            ب) تبدیل شیر به پنیر

   ج) تصعید نفتالین                        د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها


  2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟ 
  الف) انحلال پذیری در آب     ب) قابلیت مفتول شدن 

     ج) جلا پذیری                د) اكسید شدن خود به خودی  3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند. 
  الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


  4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟ 
  الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای    ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته 
  ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال                        د) خشك شدن لباس خیس در باد


  5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟ 
  الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن   ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

  ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور     د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


  6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟ 
  الف) دیده شدن نور چراغ قوه  ب) انعكاس نور از روی سطح آب 
  ج) تشكیل سایه                  د) شكستن نور در منشور


  7- اگر زاویه ی تابش 55 درجه باشد مقدار زاویه بازتاب  چند درجه است؟ 
  الف) 35 ب) 125 ج) 45 د) 55


  8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟ 
  الف) آبی       ب) قرمز                ج) نارنجی           د) سبز


  9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از : 
  الف) عدسی كاو – آینه ی تخت ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو 
  ج) عدسی كاو – آینه ی كاو د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ


  10- بسامد كدام یك از فنر های زیر بزرگ تر است؟ 
  الف)           ب)                 ج)              د) 
  11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟ 
  الف) 5/0             ب) 50              ج) 5/2          د) 250


  12- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
  الف) رادیویی          ب) صوتی            ج) فرابنفش            د) نور مرئی


  13- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟ 
  الف) فروسرخ         ب) اشعه ی ایكس       ج) گاما       د) میكروویو


  14- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟ 
  الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود. 
  ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود. 
  ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
  د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


  15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود. 
  الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


  16- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟ 
  الف) كوارتز         ب) فلدسپات            ج) تالك             د) میكا


  17- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟ 
  الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


  18- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟ 
  الف) گرانیت          ب) بازالت         ج) ریولیت          د) ماسه سنگ


  19- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟ 
  الف) سنگ گچ و بازالت           ب) مرمر و كنگلومرا

  ج) سنگ گچ و كنگلومرا           د) گرانیت و ماسه سنگ


  20-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟ 
  الف) گرانیت      ب) مرمر         ج) بازالت          د) زغال سنگ


  21- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟ 
  الف) مرمر         ب) بازالت             ج) ماسه سنگ          د) گرانیت


  22- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟ 
  الف) افقC       ب) گیاخاك روی افق A           ج) افقA        د) افق B


  23- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است. 
  الف) پوسته             ب) هسته         ج) دیواره ی سلولی        د) سیتوپلاسم


  24- كدام یك از گزینه های زیر مربوط به بافت خون است؟ 

  الف)      ب)           ج)              د) 

  25- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟ 
  الف) حركتی – تنفسی          ب) گوارشی – عصبی

   ج) گردش خون – ارتباطی      د) دفع ادرار – تولید مثل


  26- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.

  الف) E         ب)B         ج) C         د) A


  27- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
  الف) چربی       ب) پروتئین         ج) مواد نشاسته ای      د) آمینواسید


  28- شكل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از: 
  الف) مری – لوزالمعده (پانكراس ) – آپاندیس 
  ب) نای – كبد – راست روده 
  ج) مری – كبد – آپاندیس 
  د) نای – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


  29- در كدامیك از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟ 
  الف) معده       ب) دوازدهه         ج) دهان         د) مری


  30- جذب كدام ویتامین بدون كمك شیره های گوارشی انجام نمی شود؟ 
  الف) E      ب)B          ج) C        د) A


  منبع :

  - كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
  الف) زرد شدن برگ درختان            ب) تبدیل شیر به پنیر

   ج) تصعید نفتالین                        د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها


  2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟ 
  الف) انحلال پذیری در آب     ب) قابلیت مفتول شدن 

     ج) جلا پذیری                د) اكسید شدن خود به خودی  3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند. 
  الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


  4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟ 
  الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای    ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته 
  ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال                        د) خشك شدن لباس خیس در باد


  5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟ 
  الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن   ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

  ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور     د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


  6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟ 
  الف) دیده شدن نور چراغ قوه  ب) انعكاس نور از روی سطح آب 
  ج) تشكیل سایه                  د) شكستن نور در منشور


  7- اگر زاویه ی تابش 55 درجه باشد مقدار زاویه بازتاب  چند درجه است؟ 
  الف) 35 ب) 125 ج) 45 د) 55


  8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟ 
  الف) آبی       ب) قرمز                ج) نارنجی           د) سبز


  9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از : 
  الف) عدسی كاو – آینه ی تخت ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو 
  ج) عدسی كاو – آینه ی كاو د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ


  10- بسامد كدام یك از فنر های زیر بزرگ تر است؟ 
  الف)           ب)                 ج)              د) 
  11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟ 
  الف) 5/0             ب) 50              ج) 5/2          د) 250


  12- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
  الف) رادیویی          ب) صوتی            ج) فرابنفش            د) نور مرئی


  13- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟ 
  الف) فروسرخ         ب) اشعه ی ایكس       ج) گاما       د) میكروویو


  14- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟ 
  الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود. 
  ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود. 
  ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
  د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


  15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود. 
  الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


  16- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟ 
  الف) كوارتز         ب) فلدسپات            ج) تالك             د) میكا


  17- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟ 
  الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


  18- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟ 
  الف) گرانیت          ب) بازالت         ج) ریولیت          د) ماسه سنگ


  19- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟ 
  الف) سنگ گچ و بازالت           ب) مرمر و كنگلومرا

  ج) سنگ گچ و كنگلومرا           د) گرانیت و ماسه سنگ


  20-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟ 
  الف) گرانیت      ب) مرمر         ج) بازالت          د) زغال سنگ


  21- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟ 
  الف) مرمر         ب) بازالت             ج) ماسه سنگ          د) گرانیت


  22- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟ 
  الف) افقC       ب) گیاخاك روی افق A           ج) افقA        د) افق B


  23- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است. 
  الف) پوسته             ب) هسته         ج) دیواره ی سلولی        د) سیتوپلاسم


  24- كدام یك از گزینه های زیر مربوط به بافت خون است؟ 

  الف)      ب)           ج)              د) 

  25- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟ 
  الف) حركتی – تنفسی          ب) گوارشی – عصبی

   ج) گردش خون – ارتباطی      د) دفع ادرار – تولید مثل


  26- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.

  الف) E         ب)B         ج) C         د) A


  27- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
  الف) چربی       ب) پروتئین         ج) مواد نشاسته ای      د) آمینواسید


  28- شكل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از: 
  الف) مری – لوزالمعده (پانكراس ) – آپاندیس 
  ب) نای – كبد – راست روده 
  ج) مری – كبد – آپاندیس 
  د) نای – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


  29- در كدامیك از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟ 
  الف) معده       ب) دوازدهه         ج) دهان         د) مری


  30- جذب كدام ویتامین بدون كمك شیره های گوارشی انجام نمی شود؟ 
  الف) E      ب)B          ج) C        د) A

  http://soaleoloom.blogfa.com/post-92.aspx


  منبع:


  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:11  توسط شراره  | 


  الف) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد .

  1ـ  علت تبادل گازها  ، تفاوت در مقدار گازها ، درون شش و خون است .

  2 - تنظیم قند خون بر عهده  کبد  است .

  3ـ سنگی که نفت و گاز در آن تشکیل می شود سنگ مادر نام دارد .

  4ـ در هر کلیه در حدود یک میلیون واحد تصفیه به نام  نفرون  وجود دارد .

  ب) عبارت صحيح را با (√) و غلط را با (×) مشخص كنيد .

  5ـ از گرد فلز نیکل به عنوان کاتالیزگر برای تبدیل روغن های جامد به مایع استفاده می شود . (    √   )

  6ـ فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر مورد استفاده قرار می گیرد . (    √   )

  7ـ مهمترین عامل در هوازدگی فیزیکی انجماد آب در درز و شکاف سنگ می باشد .(   √    )

  8ـ به کوچکترین اجتماع سلولها که به طور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی انجام می دهند ، اندام گفته می شود .(    ×   )

  ج) پاسخ صحيح را با علامت √مشخص كنيد .

  9ـ   ترشح شیره گوارشی برای خنثی کردن اسید معده برعهده کدامیک از اندامهای زیر است ؟

         الف ) کبد                 ب )  روده باریک               ج )  لوزالمعده                     د ) معده

  10ـ انتقال گرما به روش همرفت در کدام حالت ماده اتفاق نمی افتد . چرا؟

        الف) مایع ـ چون ذرات ماده دائما در حال حرکتند          

        ب) گاز ـ چون ذرات ماده خیلی از هم دورند            

        ج) جامد ـ چون ذرات ماده از جایی به جای دیگر حرکت نمی کنند        

        د) گاز ـ چون حرکت ذرات گاز بسیار زیاد است

  11ـ کدام دسته از مواد غذایی تامین کننده لیپید (چربی) مورد نیاز بدن می باشند ؟

        الف) برنج ـ ذرت ـ سیب زمینی                             ب) نخود ـ لوبیا ـ سویا              

       ج)کره ـ تخم مرغ ـ دانه های روغنی                      د) گندم ـ میوه های شیرین ـ عسل

  12ـ انفجار یک تغییر .................................. است .

        الف) شیمیایی گرماده √       ب) فیزیکی گرماده         ج) فیزیکی گرماگیر             د) شیمیایی گرماگیر

  13ـ هر یک از عبارات سمت راست به کلمات سمت چپ وصل کنید .

          سنگ آذرین درونی                      گرانیت

          سنگ رسوبی                             ماسه سنگ

          سنگ دگرگونی                          مرمر

          سنگ آذرین بیرونی                     بازالت

   

  14ـ  دو فرق گلبول قرمز و پلاکت را بنویسید ؟

   1. گلبول قرمز تعدادشان در هر میلی متر مکعب 5 میلیون عدد ولی در پلاکتها 250 هزار عدد است.

   2.  عمر گلبول قرمز 4 ماه ولی پلاکت 5 تا 9 روز است.

  15ـ دو ویژگی تصویر در آینه کوژ یا برآمده را بنویسید .

   1 .  تصویر مجازی است یعنی درون آینه تشکیل می شود.

   2.    تصویر کوچکتر از جسم است.

  16ـ   گلبولهای سفید به چند روش از بدن دفاع می کنند نام ببرید ؟( دو مورد )

    1.  بیگانه خواری

    2.  ترشح پادتن

  17ـ در بدنه و درِ یک یخچال از چه روشهایی برای جلوگیری از نفوذ گرما به داخل یخچال ( از طریق دیواره و در آن) استفاده شده است  ؟

     1. استفاده از پشم شیشه (عایق) در بین دو دیواره

     2. استفاده از آهن ربا دور تا دور درب یخچال

  18ـ خون چگونه دمای بدن را تنظیم می کند ؟

  با عبور از قسمتهای گرم بدن ، گرما را می گیرد و به قسمتهای سرد می رساند.

  19ـ  چرا به کبد بر خلاف بقیه اعضا دو رگ وارد می شود؟

  زیرا یک رگ برای تغذیه کبد است و رگ دیگر برای کنترل موادی که از روده ی باریک می آیند.

  20ـ  نقش بینی در عمل تنفس چیست ؟

  هوا را گرم ، مرطوب و تصفیه می کند.

  21ـ  دو مورد از ویژگی های آنزیم ها را بنویسید ؟

   1 . از جنس پروتئین هستند.

   2. هر آنزیم فقط بر ماده ی معینی تاثیر می گذارد.

  22ـ موارد مشخص شده ی روی شکل را نامگذاری کنید؟

  آئورت – سیاهرگ ششی – دهلیز راست – بطن چپ – بزرگ سیاهرگ پایینی

   

  منبع:http://soaleoloom.blogfa.com/post-32.aspx

  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:9  توسط شراره  | 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  1- جنبش كند مواد در دامنه های كم شیب را ............................ می گویند . 

  2- لیپید ها در مقایسه با .............................. مقدار انرژی بیشتری دارند .

  3- پوسته سخت زمین همراه قسمت سنگی گوشته را ....................... می گویند.

  4- از امواج ................................. در پزشكی و برای سونوگرافی استفاده می كنیم.

  5- تنفس از راه ........................... بهتر از راه دهان است زیرا هوا گرم و مرطوب و تصفیه می شود.

   

  گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

  6- انتقال گرما به روش ............ در جامدات بهتر صورت می گیرد.

  رسانایی                   تابشی                      همرفتی                       چگالی

  7- كدامیك از رگهای زیر خون را از اندام ها به قلب برمی گرداند؟

  سرخ رگ                 سیاه رگ                    مویرگ                     رگ لنفی

  8- كدامیك از امواج زیر در خلا منتشر نمی شود؟

      امواج گاما                    امواج رادیویی             امواج صوت                 نور

  9- حفره های بالایی قلب ............. نام دارند .

  دهلیز                   بطن                    گردش عمومی                   گردش تصفیه ای  

  10-  كدامیك كانی ثانویه است و از تجزیه فلدسپات ها به وجود می آید؟

  هالیت                     گرافیت                    گرانیت                         رس              

  11- معادله نوشتاری تشكیل آب به صورت زیر است:

                                                            جریان الكتریسیته

                                            آب                                                اكسیژن + هیدروژن   

  الف) مواد واكنش دهنده و فرآورده را مشخص كنید؟

  ب) به نظر شما جرم فرآورده ها بیشتر است یا جرم واكنش دهنده ها؟چرا

   

   

   

  12- منظور ازتغییرات گرماده چیست؟ یك مثال بزنید؟

   

   

  13- یك سنگ رسوبی نام ببرید كه

  الف) در اثر نفوذ سیمان در لابلای ذرات تشكیل شده باشد؟....................................

  ب) در اثر واكنش های پیچیده شیمیایی تشكیل شده باشد ؟..................................

  14- الف) علت مشهور بودن كانی فیروزه چیست؟...................................

  ب) كاربرد دیگر یاقوت علاوه بر زیبایی چیست؟

  15- یك عدسی محدب رسم كرده و امتداد پرتو های نور را در آن مشخص كنید؟

   

   

   

   

  16- خون در بدن ما چه كارهایی انجام می دهد (2 مورد نام ببرید.)

   

   

  17- گردش كوچك خون (تصفیه ای) از كجا شروع و به كجا ختم می شود؟

   

   

   

  18- دستگاه دفع ادرار از چه اندام هایی تشكیل شده است؟

   

   

   

  19- دو ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید؟

   

   


  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:8  توسط شراره  | 


  بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)

  فصل ۱ :مواد در حال تغییر

  1. کدامیک از تغییرات زیر با با تغییر در ساختار مواد همراه نیست؟  

  الف ـ زرد شدن برگ درختان           ب ـ خشک شدن لباس ها                                                        ج ـ سوختن ذغال                د ـ ترش شدن شیر                                                           

  2. مقداری آب اکسیژنه در اختیار داریم. آب اکسیژنه بر اثر گرما به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود. از چه کاتالیزگر می توان برای افزایش سرعت این واکنش استفاده کرد ؟

   این واکنش گرماده است یا گرماگیر ؟                                                                        

  3. براساس قانون پایستگی جرم ، جرم  Cرا در واکنش مقابل چقدر است؟         A+B  ----» C+D                    

  A=5 gr- B = 21 gr – D = 7gr

  4. سوزاندن یک ورق کاغذ در کدام حالت سریع تر است ؟ چرا ؟  

  5 . برای شناسایی .................................... از کبریت نیمه افروخته استفاده می شود.   

  6. بر طبق نظریه آمپدوکلس همه اجسامی که می سوزند ، فلوژیستون دارند .     صحیح          غلط   

  بخش دوم : انرژی ، زندگی (فیزیک )

  فصل ۲: نور ، رنگ ، بینایی

  7. پرتوهای بازتاب را در آینه محدب مقابل رسم کنید و مشخص کنید کانون  حقیقی است یا مجازی ؟

  8 . به اجسامی که نور تولید می کنند ، ................................. می گویند .    

  9. در چه آینه ای هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی تشکیل می شود ؟           

  10 . در کدامیک از موارد زیر کسوف رخ می دهد ؟  

  الف ) ماه بین زمین و خورشید باشد                                   ب ) زمین بین ماه و خورشید باشد

  ج ) در صورتی که سایه زمین روی ماه بیفتد                         د ) گزینه های الف و ج

  فصل ۳ : موج

  11. در امواج به فاصله ی بین دو قله یا دو قعر متوالی .................................... گفته می شود .  

  12 . کدامیک از امواج مقابل طولی است ؟       

  13. در صورتی که نوسانگری در 100 ثانیه، 400 بار نوسان انجام دهد ، دوره نوسان آن چند ثانیه است ؟ 

  الف ) 25/0 ثانیه                  ب ) 5/0 ثانیه                     ج ) 2 ثانیه                            د ) 4 ثانیه

  فصل ۴: گرما چیست

  14 . تصویر مقابل کدام مرحله از مراحل عمل یک موتور اتومبیل را نشان  می دهد . این مرحله را توضیح دهید .                                                                                               

  15. سرد سازی معمولاً با استفاده از ..............................  صورت می گیرد . 

  16. هنگام تابش خورشید کدامیک از پرتوهای زیر گرما تولید می کند ؟   

  الف ) فرو سرخ              ب ) فرابنفش                         ج) نور مرئی                         د) گاما

  بخش سوم : زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

  فصل ۵: ساختار زمین

  17 . پوسته سنگی و سخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته .............................. می گویند .    

  18 . زمین شناسان علت خاصیت مغناطیسی در زمین را به دلیل وجود آهن و نیکل در هسته می دانند .       صحیح         غلط   

  فصل ۶: مواد سازنده سنگ کره

  19. کانی ثانویه نمک خوراکی (هالیت) و ژیپس (گچ ) چگونه بر اثر تغییر در کانی های اولیه حاصل می شوند ؟  

  20 . تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی و بیرونی چیست ؟   

  21. کدام کانی سخت تر است ؟      

  فصل ۷ : کاربرد سنگ ها و کانی ها

  22.یشترین قسمت نفت خام ترکیبی از چه عناصری است ؟

  الف ) هیدروژن و کربن   ب) اکسیژن و کربن   ج) اکسیژن و هیدروژن      د ) نیتروژن و اکسیژن

  فصل ۸ : هوازدگی

  23. عامل اصلی ایجاد زمین لغزه و خزش ................................ است .

  24.  در زمین های شیب دار کدام نوع شخم مناسب تر است؟ به چه دلیل؟  

   

  25. گیاه خاک را تعریف کنید.

  26.   تصویر مقابل چه نوع هوازدگی را نشان می دهد ؟ (فیزیکی یا شیمیایی)  

   

  در این تصویر چگونه هوازدگی رخ داده است ؟

   

  بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

  فصل ۹ : انسان موجودی زنده

  27. وظیفه غشا در سلول چیست ؟  

  28. یک تفاوت بین سلول گیاهی و جانوری ذکر کنید .   

  29 . داخل هسته رشته های باریکی به نام ................................... وجود دارد . 

  فصل ۱۰ : غذا و سلامتی

  30 . کدام ویتامین در پوست بدن ما ساخته می شود ؟  

  الف )B                             ب) D                                   ج ) E                                      د ) K

   31 . جدول مقابل را تکمیل کنید .         

  32. کدامیک از مواد معدنی در بدن در رشد استخوان ها و دندان ها موثر است ؟                

  فصل ۱۱ : گوارش

   33. تصویر مقابل دستگاه گوارش انسان را نشان می دهد . نام قسمت علامت گذاری شده   

  بنویسید و وظیفه آن را در بدن انسان ذکر کنید .

  الف : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

   ب : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

  فصل ۱۲ : خون و ایمنی

  34. برای هر یک از سلول های خونی زیر مورد خواسته شده را بنویسید .          

  الف) نحوه انتقال پلاکت ها : (...............................................)

  ب ) محل ساخت گلبول قرمز : (...............................................)

  35. گروه خونی + O به کدامیک از موارد زیر می تواند خون بدهد ؟ 

  الف ) ـ O                         ب ) ـ A                               ج ) + AB                       د ) همه موارد

  36. علت قرمزی خون وجود ................................ در گلبول های قرمز می باشد .   

  فصل ۱۳: گردش مواد

  37 . لنف چگونه به خون باز می گردد ؟   

  38. با توجه به توضیحات داده شده نام قسمت مورد نظر در قلب را بنویسید .  

  الف ) دریچه بین حفره های ورودی و خروجی سمت راست  : .........................................

  ب ) سرخرگ خروجی به شش ها : .........................................

  فصل ۱۴ : تبادل با محیط

  39. قسمت های علامت گذاری شده را نامگذاری کنید.                                                 

  40 . مواد دفعی زیر به وسیله کدام اندام های دفعی دفع می گردند ؟   

  الف ) کربن دی اکسید : .........................................        ب) اوره : .........................................

  41. نفرون چیست ؟              

   

  موفقیت شما آرزوی ماست طاهری

  لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید

   

   

  پاسخ سوالات :

  1. گزینه ب

  ۲. اکسید آهن (زنگ آهن) - گرماده

  ۳. ۱۹ گرم

  ۴. کاغذ خرد شده زیرا ریزتر بودن ذرات واکنش دهنده باعث افزایش سرعت واکنش خواهد شد .

  ۵. اکسیژن

  ۶. غلط ( عنصر آتش دارند )

  ۷. 

  ۸. منیر (تابان)

  ۹. آینه مقعر

  ۱۰ . گزینه الف

  ۱۱. طول موج

  ۱۲. گزینه ب (وقتي موج طولي در فنر منتشر مي شود، حلقه هاي فنر متناوباً به يكديگر نزديك و يا از يكديگر دور مي شوند وقتي به يكديگر نزديك  مي شوند، حلقه هاي متراكم شده و وقتي از يكديگر دور مي شوند حلقه ها انبساط پيدا مي كنندو   موج ها ي طولي در فنر با همين تراكم و انبساط ها قابل تشخيص است.)

   ۱۳. گزینه الف ( ۴۰۰ نوسان را در ۱۰۰ ثانبه انجام داده بنابراین ۱ نوسان را در ۲۵/۰ ثانیه انجام می دهد )

  ۱۴. مرحله مکش - در این مرحله شمع اتومبيل جرقه مي زند و مخلوط بنزین و هوا را مشتعل می کند .

  ۱۵. تبخیر مایعات

  ۱۶. گزینه الف

  ۱۷. سنگ کره

  ۱۸. دانشمندان خاصیت مغناطیسی زمین را به علت وجود آهن و نیکل در زمین می دانند.

  ۱۹.بعضي از كاني هاي اوليه در آب حل مي شوند. ممكن است برخي مواد حل شده دوباره با يكديگر تركيب شوند يا به حد سير شده برسند ‌و در آب ته نشين گردند و دسته اي ديگر از كاني هاي ثانويه مانند نمك خوراكي (هاليت)،‌ژيپس (گچ) و كلسيت را تشكيل مي دهند.

  ۲۰. اندازه بلور آن ها ؛ اندازه بلور سنگ های آذرین بیرونی کوچک است. ولی اندازه ی بلور سنگ های آذرین درونی بزرگ است .                                                            

  ۲۱. کانی ۱ (اگر دو كاني را روي هم بكشيم هميشه كاني سخت تر بر روي كاني نرم تر خط مي اندازد يعني كاني كه روي كاني ديگر شيار توليد كند سخت تر است.)

  ۲۲. گزینه الف

  ۲۳. کشش زمین

  ۲۴. شکل ب زیرا در این نوع شخم زدن از لغزش خاک جلوگیری می شود و رطوبت به خوبی در آن نفوذ می کند .

  ۲۵. مواد حاصل از تجزيه بدن گياهان را که قسمتی از خاک را تشکیل می دهند گياه خاك گويند.

  ۲۶. هوازدگی فیزیکی - ريشه گياهان براي يافتن موادّ معدني به داخل درزها و شكاف ها فرو مي روند و با رشد خود به سنگ فشار مي آورد و قطعات سنگ ها را از هم جدا مي كنند.

  ۲۷. ‌وارد كردن مولكول هاي لازم به سلول و خارج كردن مواد زايد و دفعي از آن است.

  ۲۸. ۱ سلول های گیاهی دارای دیواره ی سلولی و کلروپلاست می باشند ولی سلول های جانوری فاقد این موارد هستند. 2. سلول های گیاهی چند ضلعی هستند و واکوئل بزرگ دارند ولی سلول های جانوری کروی شکل هستند و واکوئل کوچک دارند.

  ۲۹. کروموزوم

  ۳۰. گزینه ب

  ۳۱.

   

  ۳۲. کلسیم و فسفر

  ۳۳. الف - مری - هدایت غذا تا معده به کمک حرکت ماهیچه ها

  ب ) کبد - ترشح صفرا برای کمک به هضم لیپیدها

  ۳۴. الف - به کمک پلاسما

    ب - در مغز استخوان

  ۳۵.گزینه الف

  ۳۶. همو گلوبین

  ۳۷. لنف را،رگ هایی به نام رگ هاي لنفي جمع آوری می کنند. رگ های لنفی قسمت هاي مختلف بدن،‌در بالا و نزديك قلب به يكي از بزرگ سياهرگ هاي آن متصل مي شوند و مواد خود را (لنف ) دوباره به داخل خون مي ريزند.

  ۳۸. الف - دریچه سه لتی

      ب - سرخرگ ششی

  ۳۹.

  ۴۰. الف - شش ها

     ب - کلیه ها

  ۴۱. در هر كليه ،‌در حدود يك ميليون واحد تصفيه به نام نفرون (لوله سازنده ادرار) وجود دارد. هر نفرون لوله ي بسيار باريكي است كه به چشم ديده نمي شود. و اطراف آن را مويرگ ها پوشانده اند.

   

  منبع :http://olumtaheri.blogfa.com/post/95

  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:7  توسط شراره  | 

  1ـ علت تبادل گازها ، تفاوت در مقدار گازها ، درون شش و خون است .

  3ـ سنگی که نفت و گاز در آن تشکیل می شود سنگ مادر نام دارد .

  ب) عبارت صحيح را با (√) و غلط را با (×) مشخص كنيد .

  6ـ فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر مورد استفاده قرار می گیرد . ( √ )

  8ـ به کوچکترین اجتماع سلولها که به طور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی انجام می دهند ، اندام گفته می شود .( × )

  9ـ ترشح شیره گوارشی برای خنثی کردن اسید معده برعهده کدامیک از اندامهای زیر است ؟

  10ـ انتقال گرما به روش همرفت در کدام حالت ماده اتفاق نمی افتد . چرا؟

  ب) گاز ـ چون ذرات ماده خیلی از هم دورند

  د) گاز ـ چون حرکت ذرات گاز بسیار زیاد است

  الف) برنج ـ ذرت ـ سیب زمینی ب) نخود ـ لوبیا ـ سویا

  12ـ انفجار یک تغییر .................................. است .

  13ـ هر یک از عبارات سمت راست به کلمات سمت چپ وصل کنید .

  سنگ رسوبی ماسه سنگ

  سنگ آذرین بیرونی بازالت

  14ـ دو فرق گلبول قرمز و پلاکت را بنویسید ؟

  2. عمر گلبول قرمز 4 ماه ولی پلاکت 5 تا 9 روز است.

  1 . تصویر مجازی است یعنی درون آینه تشکیل می شود.

  16ـ گلبولهای سفید به چند روش از بدن دفاع می کنند نام ببرید ؟( دو مورد )

  2. ترشح پادتن

  1. استفاده از پشم شیشه (عایق) در بین دو دیواره

  18ـ خون چگونه دمای بدن را تنظیم می کند ؟

  19ـ چرا به کبد بر خلاف بقیه اعضا دو رگ وارد می شود؟

  20ـ نقش بینی در عمل تنفس چیست ؟

  21ـ دو مورد از ویژگی های آنزیم ها را بنویسید ؟

  2. هر آنزیم فقط بر ماده ی معینی تاثیر می گذارد.

  آئورت – سیاهرگ ششی – دهلیز راست – بطن چپ – بزرگ سیاهرگ پایینی

   

   
  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:5  توسط شراره  | 

  - به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

    - وسیله ای که انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟

    - دو قسمت از بدن که فقط یک لایه سلول دارند؟

    - از سوختن مواد سوختنی دو ترکیب بوجود می آید . آنها را نام ببرید؟

    - مهم ترین عامل هوازدگی فیزکی سنگها را نام ببرید؟

    - بیشترین قسمت ترکیب شیمیایی نفت شامل چه موادی است؟

  _______________________________________________________________________

  2- با توجه به شکل به سوالات پاسخ دهید.

  الف ) نام دو قسمت مورد نظر

    1-  ................                2- .........

   

  ب) چرا دیواره بطن چپ ضخیم تر از بطن راست است؟

   

  ج) علاوه بر پلاکت ها برای لخته شدن خون

     دوماده لازم است آنها نام ببرید؟

   

  ______________________________________________________________________

  3- آزمایشی طراحی کنید که بتوانید گنجایش ششهای خود را اندازه بگیرید؟

   

   

   

  _______________________________________________________________________

  4- جدول مقابل را کامل کنید؟

  نام عضو یا غده

  وظیفه

  کبد

   

   

   

   

  جذب آب و کمی مواد معدنی

  ویتامینهای ساخته شده توسط باکتریها

  _______________________________________________________________________

  5- برای تشخیص پروتیین ها :

  الف) از چه موادی استفاده می شود؟

  ب) با افزودن این مواد به پروتیین ها چه رنگی حاصل می شود؟

   

  بارم

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  5/1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  5/0

   

   

   

   

   

   

  75/0

   

  صفحه دوم علوم تجربی   پایه دوم

  __________________________________________________________

  6- نمودار را کامل کنید؟                                                                                                                                                           .                                                                      ...... که قند خون است

   

   

               کربوهیدراتها                           .......... در دانه هایی مثل گندم و برنج  وجوددارد

   

   

   

                                                       سلولز که در ................. وجود دارد

  _________________________________________________________

  7- بزرگی یک سلول زیر میکروسکوپ چگونه تعیین می گردد؟

   

  __________________________________________________________

  8- در صورت زمین لغزه و خزش چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟(دو مورد)

   

  __________________________________________________________

  9- نمودار را تفسیر کنید.

                                             رسوب

                                                  

                                                                               سنگ رسوبی                                                                        سنگ دگرگونی

   


  __________________________________________________________

  10- موارد صحیح را در جدول قرار دهید؟   ( گابرو -  آهک  -  گینس -  مرمر -  گچ  - بازالت )

   

  نوع سنگ

  نام سنگ

  طریقه تشکیل

  آذرین

   

  سردشدن مواد مذاب داخل زمین

  رسوبی

   

  بخار شدن آب دریا

  دگرگونی

   

  گرما وفشار بر گرانیت

  __________________________________________________________

  11- از مواد نام برده زیر کدام کانی نمی باشد؟ دلیل بیاورید.

       ( طلا  -   یخ  -  سنگ کلیه )

  __________________________________________________________

  12- از روش های غیر مستقیم مطالعه داخل زمین دو مورد را بنویسید؟

   

   

  _________________________________________________________

  13- چرا لوله های پشت یخچال به رنگ تیره  ولی رادیاتور و شوفاژ به رنگ نقره ای است؟

   

   

   

   

  75/0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5/0

   

   

   

  5/0

   

   

   

   

  75/0

   

   

   

   

   

   

   

  75/0

   

   

   

   

   

   

  75/

   

   

   

  1

   

   

   

   

  نام :.................................

  نام خانوادگی:..................

  شماره کارت :................

  باسمه تعالی

  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک

  مدرسه راهنمایی شاهد پسران

  امتحانات خرداد ماه پایه دوم

                                      صفحه :3

   

  محل مهر آموزشگاه

   

   

  زمان پاسخگویی 70   دقیقه

   

  کلاس :                        نام دبیر:

   

  نام درس: علوم تجربی تعداد سئوالات: 18

   

  تاریخ امتحان:  12    / 3 / 1386

  ساعت شروع : 30/14

  ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و جهان معلم ماست

    

  نمره عملی:

   

   

   

   

   

   

   


  مصحح اول:

  نام:

  نام خانوادگی:

  نمره با عدد:

  نمره با حروف :

  امضاء

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مصحح اعتراضات:

  نام:

  نام خانوادگی:

  نمره با عدد:

  نمره با حروف :

  امضاء

   

  14- قلب نوزادی در هر  دقیقه  120  بار می زند ، بسامد و  دور قلب این نوزاد را حساب کنید؟

   

   

   

   

  _______________________________________________________________________

  15- در داخل جعبه چه وسیله ای قرار دارد ؟ دلیل بیاورید.

   

   

   

   

   

   

   

   


  _______________________________________________________________________

  16-  الف) چه موقع یک آئینه کاو ( مقعر) تصویر حقیقی می دهد؟

   

         ب) از کاربرد این آئینه دو مورد را بنویسید؟

   

  ______________________________________________________________________

  17- عوامل موثر بر سرعت واکنش های شیمیایی را نام ببرید ؟ ( چهار مورد )

   

   

   

   

  _______________________________________________________________________

  18- از خواص فیزیکی آب دو مورد را بنویسید؟

   

   


   

  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 17:3  توسط شراره  | 

   معنی کلمات زیر را بنویسید .

  اِخْـتِـبـار(                  )       اَلـشِّـتَـاء  (                )        مَحْرُوق  (                 )    اَلْـغُـراب  (                       )      

  1

  ترجمه های ناقص را کامل کنید .

  الف)عِـندَ مـا رَجَـعَـتْ الاُمُّ حَـزِنَـتْ کَـثیِراً .       هـنگامی که مادر ...............................  بسيار ............................... .

  ب) آقـای جـلـیـلی روی صـندلی نشست .      ............................... الجَـلـیـلِیُّ ............................... عَـلَی الْکُرسِیِّ .

  2

  ترجمه صحیح را انتخاب کنید .  « اَمْسِ اَنتُما اَخَذتُما تِلْکَ الرِّسالَـةَ »

  الف) دیروز شما آن نـامه را گم کردید .   ب) امـروز شما آن نـامه را گـرفتـید . ج) دیـروز شـما آن نـامه را گـرفتید .

  3

  جمله زیر را با ضمیر داخل پرانتز بازنویسی کنید .

  ـ اَیُّـهَـا الْـمُـؤمِـنُ ، اَنْـتَ عَـبَـدْتَ . ( اَنْـتُـم )   ........................................................................ ............................................................................................

  4

  کدام کلمه از نظر مفهوم با بقیه کلمات ناهماهنگ است ؟

  الف) مَــنْš    اَیُّـهَا š     هَــلْš      اَیْــنَš                   ب) خَـرَجَš   دَخَـلَš     حَزِنَتْš     حَطَبš

  5

  در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید . (جَمَعَ عَمَلاً اَللَّیْل )  « یک کلمه اضافه است . »

  الف) فَلْیَعْمَلْ ......................................................  صَالِحاً .                ب) جَــعَـلَ ......................................................   سَـکَناً .

  6

  جملات زیررا به فارسی روان ترجمه کنید .

  الف) سَتَـرتُ نَـفسِی بَیْنَ الاَشجـارِ .   ...................................................................................................................................

   ب ) اَلْـمُوظَّفُ فَـقَدَ رِسَالَـةً مُـهِـمَّةً .    ..................................................................................................................................

    ج ) اَلْـمَـکَّارُ: نَـعَم،اَلسَّارِقُونَ هَکَذا .  ..................................................................................................................................

    د  ) اَلْـیَـومَ ضِیافَةٌ فِـی بَیْتِ الاَسَدِ .  ..................................................................................................................................

  7

  جاهای خالی را با فعل ماضی پر کنید .

  الف) اَلْــبِــنْــتُ ..............................................  اِلَـی الْمَدرسةِ . ( وَصَلَ )            ب) اَنْتُنَّ  ..............................................  رَبَّــکُـنَّ . ( شَکَرَ )

   ب) هؤلاءِ الرِّجَالُ ............................................  مِـنَ الْـبَـیْـتِ . ( خَـرَجَ )             د ) نَحْنُ ..............................................  مِنَ الْمَاءِ . ( شَرِبَ )

  8

  در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید .

  الف) ............................................   اَخَـذْنَ الْـکِـتَـابَ .                                 ب ) ............................................ کَـتَـبَـتَـا الدَّرْسَ .

    ج ) ............................................   جَلَسْتُم فِی الْغُرفَةِ .                                   د ) ............................................ دَخَلَتْ فِی الصَّفِّ .

  9

                 آزمون عربي نوبت اول مـدرسه راهـنـمـایـی غير دولتي سهيل منطقه 1 تهران        صفحه (2 )

   

  صحیح کلمات مشخص شده را را در مقابل جمله بنویسید .

  الف) اَلـطُّلابُ وَصَلْنَ اِلَی الْمَدرسَةِ .  ( .......................................... )        ب) فَـائِـزَةُ وَ سَعیدَةُ ذَهَـبا اِلَی الْمَدرسَةِ . ( ..........................................  )

  10

  موارد خواسته شده را بنویسید .

  الف ) نوع ( حَمَلَ ) (                                   )             ب )  صيغه ( جَلَسْنَ ) (                                              )

  11

  پاسخ سؤالات زیر را بنویسید .

  الف) هَـلْ کَتَبْـتِ دَرْسَـکِ ؟ نَعَم  ..................................   دَرْسِی .        ب) هَـلْ سـَمِـعْـتُم صَوتاً ؟ نَعَمْ .................................. صَوتاً .

  12

  ازكلمات داخل پرانتز صيغه ي خواسته شده را بسازيد .

  الف) مفرد مذکّر مخاطب از( نَـجَـحَ )  .....................................................      ب ) جمع مـؤنـث مخاطب از ( سَمِعَ )  ...............................................

  13

  الف) جمله ي زير را به مؤنث تبدیل کنید .

    ـ  هُـم جَلَسُوا عَـلَی الکُرسی .  ..............................................................................................

  ب) جمله زیررا به مذکّر تبدیل کنید . 

    ـ  اَنْـتِ نَـظَـرْتِ بـِحَـسْرَةٍ .  ..............................................................................................

  14

  متن زیررا بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید .

    مُحَمَّـدٌ جُـندیٌّ ، ذَهَـبَ اِلَـی مِنْـطَـقَـةِ الْـعَـدوِّ . لِـتَـعَـرِّفِ عَـلَی قُـوّاتِ الْـعَـدُوِّ . سَـتَـرَ نَـفْسَـهُ بَـیْـنَ الاَشْـجـارِ . فِـی  

    هَـذِهِ اللَّـحْـظَـةِ شَـعَـرَ العَـدوُّ بِـوُجُـودِهِ . هَـرَبَ فِـی ظُـلْمَـةِ اللَّـیـلِ بِـسُرعَـةٍ وَ وَصَـلَ اِلَـی مـَقَـرِّ هِ  .

  الف) لِمَـاذا ذَهَـبَ مُحَمَّـدٌ اِلَـی مِنْطَـقَـةِ الْعَـدُوِّ ؟      

  ب ) اَیْــنَ سَــتَـرَ مُـحَـمَّـدٌ نَــفْـسَـهُ ؟

  15

  پاسخ مناسب را انتخاب کنید .

  الف) کدام گزینه برای جای خالی (مَاذا كَتَـبْـتُما اَیُّهَا .......... ؟) مناسب است .

       الف) اَلطَّالِبانِš                   ب) اَلرَّجُلš                 ج) اَلْبِنْتَانِš                    د) اَلـنِّـساءš

  ب) ضدّ کلمه ( ذَهَبَ ) کدام است .

      الف) دَخَـــلَš                   ب) جَـــاءَš                 ج) خَــرَجَš                   د) نَـهَـضَ š

  16

  + نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 16:57  توسط شراره  | 


   به معنی ( وجود دارد ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:There are

   

  1)There are five cars in the street.

   

  2)There are ten boys in the classroom.

   

   به معنی( تعداد زیادی ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:Many

   

  1 ) There are many  trees in the park.

   

  2)There are many  books in the library.

   

   

  سئوالی کردن :

   

  برای سئوالی کردن این جملات کلمات is , are را در اول جمله قبل از  there مینویسیم.

   

   1) There is a fan in the room.

   

  Q:Is there a fan in the room?

   

   

  2) There are many cars in the street.

   

  Q:Are there many cars in the street?

  منفی کردن:

   

  برای منفی کردن این جملات کلمه not را بعد از کلمات there is , there are مینویسیم.

   

  1) There is a fork on the table.

   

  N: There is not a fork on the table.

   

   

  2) There are many books on the table.

   

  N: There are not many books on the table


  گرامر درس اول كتاب دوم

  صفت

   کلمه ای است که درباره اسم توضیح میدهد.مانند رنگها:

  black , blue , brown , green , white , yellow 

  جای صفت در جمله :

   صفت در جملات انگلیسی قبل از اسم یا بعد از فعل کمکی بکار میرود. 

  1) That book    is    black.         

  2) That is a    black    book

  سئوال امتحا نی: 1) This is a ……………………..( red pen  ,  pen red ,  red pens ) 2) They are …………………….( white car , white cars , cars white ) :What colour به معنی ( چه رنگی )  برای پرسیدن رنگ  در اول جمله بکار میرود.موقع سئوالی با این کلمه رنگ از جمله  حذف میشود. 1)  These pens are blue. Q: What colour are these pens?  2) The hat is brown. Q: What colour is the hat?  حرف تعریفThe :  قبل از اسامی مفرد یا جمع که برای ما شناخته شده اند و مشخص هستند بکار میرود. جواب دادن به سئوال: برای  جواب دادن به سئوال ابتدا کلمه پرسشی را حذف میکنیم سپس جمله را از حالت  سئوالی خارج  میکنیم  و  درپایان رنگ را به جمله اضافه میکنیم. 1) What colour is the cat? ( white ) A: The cat is white.  2) What colour are the dogs? ( brown ) A:The dogs are brown 

  ساعت -درس چهارم کتاب دوم راهنمایی

  پرسيدن ساعت
   

  • What time is it?

  • Where's the time, please?

  • Can you tell me the time, please?

   


  بيان ساعت

  راههاي مختلفي براي بيان ساعت وجود دارد:

  ۱- استفاده از past و to
   

  2:15

  a quarter past two

  2:30

  half past two

  2:05

  five past two

   

   

   

  2:40

  twenty to three

  2:55

  five to three

  2:45

  a quarter to three

  وقتي عقربه دقيقه شمار دقيقاً  روي 5، 10، 15، 20 و ... قرار نمي‌گيرد (مثلاً 12، 24 و ...) در اينصورت از minutes استفاده مي‌شود:
   

  3:04

  four minutes past three

  12:54

  six minutes to one

  2- استفاده از ساختار hour+minutes:

   It's 7.30  (seven thirty)

   It's 5.25  (five twenty-five)

   It's 2.42  (two fourty-two)

   It's 9.53  (nine fifty-three)

  3- استفاده از o'clock

  وقتي ساعت کامل مي‌شود (عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 12 قرار مي‌گيرد)، از o'clockاستفاده مي‌شود:

      It's two o'clock

  4- استفاده از a.m. و p.m.

  وقتي بخواهيم روز يا شب را مشخص کنيم از a.m. (براي روز) و p.m. (براي شب) استفاده مي‌کنيم:

  It's two p.m.

  It's two a.m.


  منبع: www.zabanamoozan.com


  _نمونه سوال

   گفتگوهای زیر را با کلمات مناسب کامل  کنید.( 4 نمره )

   A: Excuse …….. , have ……………. a red pencil? 

   B: Yes, I have. 

   A:What ……………..……. is it?                          

   B: It`s red .Here you are 

   A: ………………………….. 

   A: Are there many cars in the ………………… ? 

   B: Yes, there are many ……………. In the street .   

   A: Are there many buses in the street , ……………..? 

    B: No, there …………….. one bus in the street.


  _کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.( 2 نمره )

   

    1) red _ blue _ comb _ brown           2) one _ two _ tree _ four

   

  3_با کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید . ( 2 نمره )

  ( many _ apple _  on _ black )

   

   1)There is an ………………… in the basket. 

   2)I have a …………………… shirt . 

   3)There are …………………. cats in the house   

   4)There is a map ………………. the wall.

  4_با توجه به تصویر جمله زیر را کامل کنید.( 1 نمره )

                                    

                           

   1)There is ……………… in the  …………… (  چنگال    )              

   

  5_جمله زیر را ابتدا سئوالی و سپس منفی کنید.( 1 نمره )

   

   1)There`s a bag on the table. 

   Q:………………………………………………… 

   N: …………………………………………………

   

  6_جواب صحیح را انتخاب کنید.( 1  نمره )

   

   1)They are ………………( blue car _ blue cars _ cars blue ) 

   2)There ………… many boys in this school. ( is _ are _ am )

   

  7_جمله زیر را با کلمه پرسشی مناسب   سئوالی کنید .(1 نمره )

   1)The dog is white.     

  Q: …………………………………………………?

   

  8_ با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سئوالات زیر پاسخ دهید.( 2 نمره )

   

   1) What colour are the hats?( red )                  

   A: ……………………………………………………………. 

   2)Is there a teacher in the classroom? ( student ) 

   A: ………………………………………………………….

   

  9_کلمات ناقص را در جملات زیر با حروف مناسب کامل کنید و در جای مربوطه بنویسید. ( 6 نمره )

   

   a) The  sol _ ier  has a  gr _ en   shirt.       

   b) The  sh _ p  is  ye_low.   

   c) There are  ei_hteen   sp_ons  on the table.     

   d) There are many  no_ebooks  in the  lib_ary.   

   e) There is a fo_k in the pic_ure .    

   f) The  sho_s  are

  + نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1391ساعت 14:50  توسط شراره  | 

  الف- در هر گروه از کلمه هاي داده شده، زیر کلمه ي ناهماهنگ از نظر معنی با سایر کلمه ها، خط بکشید.

  1. father – brother – friend – sister

  2. fork – plate – dress – glass

  ب- با استفاده از کلمه هاي داده شده، جمله هاي زیر را کامل کنید .( یک کلمه اضافه می باشد)    

  white - dinner – watch - say - write

  3. We ………………our prayers in the mosque.

  4. I eat …………………at 9 o'clock every night.

  5. An egg is …………………

  6. I ………………………… TV every night.  ت - کلمات داده شده را در جدول زیر قراردهید.

  ( farmer – brown – practice – avenue )    

  فعل                           رنگ                            شغل                           مکان             

  9.                        10.                                             11.                       12.  ث- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

  13. The students ………… their books. ( read – write - make )

  14. My friend …………in Mashed.( lives – likes – speaks )


  ادامه مطلب
  + نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1391ساعت 14:40  توسط شراره  | 

  ۱-پایتخت تیمور کدام شهر بود ؟

  مراغه        سمرقند        نیشابور         غزنین     

  ۲-کدام یک از افراد زیر توانست بغداد را فتح کرده و خلیفه عباسی را به زندان افکند ؟

  یعقوب لیث       عمرولیث         حسن دیلمی          احمد دیلمی

  ۳- چه کسی در نزدیکی کوفه به دستور عبیدالله بن زیاد امام و یارانش را زیر نظر گرفت؟

  عمربن سعد        حجاج بن یوسف       حر       یزید

  ۴- کدام پیامبران به ترتیب در جنوب و شمال عربستان مبعوث شدند؟

  هود(ع) و صالح (ع)                            ابراهیم (ع)و هود(ع)

  صالح(ع) و نوح(ع)                             ابراهیم (ع) و نوح(ع)

  ۵- صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

   آخرین ایلخانان مغول جوان کم تجربه ای به نام غازان خان بود.

  جنگ میان سلجوقیان و روم شرقی، دندانقان نام داشت.

  مشهور ترین فرمانروای دیلمی مرد آویج بود

  نخستین کسی که از عباسیان به خلافت رسید، سفاح بود.

  ۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  به دستور چنگیز خان ............. می گفتند.

  جانشین آلب ارسلان، پسرش .................... بود

  علت اصلی مشکلات داخلی سامانیان دخالت ........................... در کار وزیران بود.

  علت اصلی قدرتمند شدن عباسیان در زمان هارون الرشید، وجود خاندانی به نام ........................ بود.

  ۷- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

  مازیار در کدام سرزمین دست به قیام زد؟

  از دنشمندان مسلمان در قرون اولیه ی اسلامی که بود؟

  شاعر معروف دوره سامانیان چه نام داشت؟

  حاکمی که از طرف خلیفه برای هر قسمت تعیین می شود را چه می نامیدند؟

  پیشنهاد حفر خندق در شمال مدینه توسط چه کسی مطرح شد؟

  ۸- چگونگی آغاز قیام سربداران را بیان کرده و رهبران این قیام چه کسانی بودند؟

  ۹- چرا حکومت خوارزمشاهیان بنیان های محکم و استواری نداشت؟

  ۱۰- تصرف  سرزمین های بسیار و تاسیس حکومت سلجوقیان چگونه میسر گردید؟

  ۱۱- عصدالدوله برای عمران و آبادی کشور چه کرد؟

  ۱۲- خوارج چه گروهی بودند؟

  ۱۳- دو مورد از ضعف عباسیان را بنویسید؟

  ۱۴- دو مورد از علل سقوط بنی امیه را بنویسید؟

  ۱۵- امام علی (ع) هنگام پذیرش خلافت با چه مشکلاتی رو به رو بود؟ دو مورد.

  ۱۶- در صدر اسلام، شیعیان چه کسانی بودند؟

   

  + نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر 1391ساعت 14:4  توسط شراره  | 

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:57  توسط شراره  | 

  جمله 
    
  جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است . ارکان جمله آن قسمتهایی هستند که اگر حذف شوند،ساختمان جمله از هم میپاشد. اجزاى جمله آنها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند.

  اقسام جمله از لحاظ ارکان

  1. نهاد(مسندالیه یا فاعل) + فعل خاص: محمد آمد. 
  2. نهاد+ مفعول + فعل خاص :محمد کتاب را آورد. 
  3. نهاد + مسند + فعل ربطی: محمد با هوش است.

  هر یک از این سه هسته، معمولا اجزایى مى پذیرند از قبیل متمم، قید، بدل، و مضاف الیه.

  اقسام جمله از لحاظ پیام

  1. خبرى: جمله اى که به یکى از صورت هاى اِخبارى یا التزامى و مثبت یا منفى، درباره تحقق کار یا حالتى سخن مى گوید : هوا گرم است.

  2. پرسشى: جمله اى که به وسیله آن، ظاهراً یا حقیقتاً درباره امرى پرسش شود : حال شما چطور است؟

  3. امرى: جمله اى که به وسیله آن، راجع به تحقّق کار یا حالى درخواستى صورت پذیرد :عصبانی نشوید.

  وجه امرى شامل هر دو صورت امر و نهى (مصطلح در عربى) است. در جمله هاى امرى خطابى، معمولا نهاد حذف مى شود.

  4. عاطفى: جمله اى که با آن، یکى از عواطف و احساسات انسانى بیان شود، از قبیل تحسین، تعجّب، آرزو، و افسوس . شما چقدر خوش ذوق هستید.


  اقسام جمله از لحاظ نظم

  1 . جمله مستقیم: جمله اى که ارکان یا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارند:

  مریم دیروز مارا به خانه خود دعوت کرد. 
  2. جمله غیر مستقیم: جمله اى که نظم دستورى یک یا چند رکن یا جزء آن به هم خورده است:

  «مکّه پر است از کوه هاى سنگى کوچک و بزرگ.»

  نکته : کاربرد جمله غیر مستقیم معمولا براى تنوع بخشیدن به نوشته است. البته از آن جا که چنین جمله اى، نوشته را به زبان محاوره نزدیک مى کند، باید در کاربرد آن به سبک و حال و هواى اثر توجه داشت. از نمونه هاى خوب کاربرد چنین جمله هایى، آثار «جلال آل احمد» است.

  اقسام جمله از لحاظ فعل

  1. جمله فعلى = جمله اى که داراى فعل تام است . ماه تابید.

  2. جمله اِسنادى = جمله اى که داراى فعل ربطى است.امین با هوش است.

  3. جمله بى فعل = جمله اى که فعل ندارد.

  حذف جمله حتماً باید با قرینه لفظى یا معنوى، و یا ساختارى باشد .

  اقسام جمله هاى داراى فعل

  1. جمله ساده = جمله اى که داراى یک فعل است .امین خوابید.

  2. جمله مرکب = جمله اى که داراى بیش از یک فعل است .همین که به خانه رسیدم، مهمانان آمدند.

  اقسام جمله مرکب

  1. ترکیب شده از جمله هاى کامل:

  «و مى دانستیم که با نخستین چراغ، شادى ها همه باز خواهند گشت و ما بازخواهیم خندید.»

  2. ترکیب شده از جمله هاى ناقص و کامل:

  جمله ناقص آن است که به تنهایى داراى معنایى روشن و کامل نیست و معمولا به شکل جمله پیرو به کار مى رود. در این حال، جمله کامل را جمله پایه مى نامند.به درماندگان یاری کن تا خدا مدد کارت باشد.

  جمله پایه مقصود اصلى نویسنده را بیان مى کند، در حالى که جمله پیرو به جمله پایه وابسته است و معمولا مفهومى از قبیل علّت، شرط، نتیجه، زمان، و مکان را به آن مى افزاید. جمله پیرو همواره ناقص است و معمولا با حرف ربط مى آید. جمله پیرو گاه پیش و گاه پس از جمله پایه قرار مى گیرد.

  جمله معترضه

  جمله معترضه جمله اى است که حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسیب نرساند.این گونه جمله معمولا مفهومى از قبیل دعا، نفرین، آرزو.

  یا توضیح را به مفهوم اصلى جمله مى افزاید. جمله معترضه گاه پس از حرف ربط مى آید و گاه به طور مستقل میان دو خطّ تیره قرار مى گیرد: 
  استادم- که روانش شاد باد-در عرفان بی نظیر بود.

  حذف ارکان یا اجزاى جمله

  حذف باید به یکى از سه قرینه زیر صورت پذیرد:

  1. قرینه ساختارى (= عرف زبانى): «به چپ، چپ!»، «برپا!».

  2. قرینه لفظى:

  «یک طرفم دریاست و طرف دیگرم، دشت بى انتها (است).»

  3. قرینه معنوى:

  « ـ چه کسى در بستر پیامبر به استقبال خطر رفت؟

  ـ على (رفت)!»

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:53  توسط شراره  | 

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:31  توسط شراره  | 

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:29  توسط شراره  | 

  ف) فخرج الغراب من البركه بمساعده الغزاله

   

  ب) و بين الطريق أسرنا جنديا من العدو

   

  ج) يعقوب (ع) يحب يوسف كثيرا

   

  د) و بين الطريق أسرنا جنديا منالعدو

   

  ه) خلق الله السماوات والارض با لحق

   

  جاهاي خالي را با ضمير مناسب پر كنيد :

   

  الف)---------ذهبتم الي المدرسه

   

  ب)----------يشكر ربه

   

  ج)---------كتبنا الدرس

   

  د)---------تذهبان الي المصلي

   

  كلمات زير را ترجمه كنيد:

   

  الحطب(         )الكحول(         )اشداء(           ) البئر (           )

  نامه (            )بهار(         ) ماهي(          ) گرگ(             )

   

  در جمله هاي زير فعلهاي ماضي را به مضارع تبديل كنيد:

   

  الف)المؤمن خشع لله وحده

   

  ب)انتم ذهبتم الي مسجد المدرسه

   

  ۵ـ جاهاي خالي را با فعل مضارع مناسب پر کنید

   

  الف)ان الله----------باالعدل.( أمر)

  ب)انتما ---------- امام قدره الله.(خشع)

   

  در جمله هاي زير فعلهاي مضارع را به ماضي تبديل كنيد:

   

  الف) نحن نفرح كثيرا

   

  ب) انتما تخرجان من المسجد

   

   

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:19  توسط شراره  | 

  قسمتهاي اصلي يك سيستم را نام ببريد؟

   

  فيوز درمسير سيم----------------قرار مي گيرد

   

  قسمت اصلي ومشترك همه وسایل الكترونيكي-------------است 

   

  چوب ها بر اساس نوع برگ به چند دسته تقسيم مي شوند فقط نام ببريد؟

   

   سختي ونرمي چوبها را با استفاده از ابزا آلاتيمانند---------------تشخيص میدهند

   

  كدام يك از اتصالات زير جدا شدني وكدام جدا نشدني است؟

   

  پيچ و مهره (         ) (              ) لحیم کاری

   

  انواع ديوار را نام ببريد؟

   

  كليه كاركناني كه با مواد غذايي سروكار دارند بايد داراي---------------باشند.

   

  هر يك از گزينه هاي زير جزء كدام يك ازالياف طبيعي يا مصنوعي هستند؟

   

  كتان(       ) پشم(       ) ريون(      ) پنبه نسوز(      )

   

  كودهاي زير كدام شيميايي وكدام آلي هستند؟

   

  كود مرغي(       ) كود فسفر (         )  كود ازت(         ) كود گاوي(       )

   

  دو روش تكثير گياهان به روش غير جنسي را نام ببريد؟

   

                                                                   منظور از پاستوريزه كردن موادغذايي چيست؟

  دوم راهنمایی سوالا ت دینی

   

  به چه سوره اي مكّي به چه سوره اي مدني مي گو يند؟

   

  سوره ی .......... بزرگترین سوره ی قرآن و سوره ......... کوچکترین سوره ی قرآن

  است و تعداد سوره های کل قرآن ............است .

   

   سوره ی بدون بسم الله-----------است

   

   ثبت و ضبط اعمال در وجود انسان به چند صورت است؟

   

  به چه کسانی اصحاب یمین گفته می شود؟

   

  چهار مورد از نجاسات را نام ببريد؟

   

  حكم آب كر و جاري و قليل در برخورد با نجاسات چيست؟

   

  ترتيب وموالات در وضو به چه معني است؟

   

  بنا به سخن پيامبر چه كساني از يك تير ثواب مي برند و لايق بهشت مي شوند؟

   

  امام زمان(ع) داراي غيبت ----------وغيبت---------است.

   

  حج بر چه كساني واجب است؟ مستطيع يعني چه؟

   

  زكات به چه چيزهايي تعلق مي گيرد؟(۵ مورد )

   

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:17  توسط شراره  | 

  - درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

   

  الف)هر مجموعه زیر مجموعه ی خودش است.    ص *      غ* 

   

  ب)  ۱+=۲ -)-                               ص *     غ*  

   

  ج) جذر اعداد اعشاری بین 0و1 از خود عدد بزرگ تر می شود.    ص*      غ*

   

  ۲_جاهاي خالي را با كلمه يا عدد مناسب پر كنيد .

   

  الف) ۲۴+= (۸-) ....

   

  ب)  کوچک ترین عدد منفی سه رقمی .......... است.

   

  ج) مجموعه اعداد طبیعی بین ۴- و ۳+ دارای .......... عضو است.

   

  ۳_پاسخ سوال زیر را مقابل آن بنویسید.

   

  الف)نسبت مجذور عدد 4 به جذرعدد4 می شود ...................

  ۴_در یک شبانه روز زمستانی حداقل دمای هوای شهرکرد28- درجه و حداکثر دمای آن 6- درجه بوده است؟ 

   

  در یک شبانه روز حداقل دمای شهرکرد ۲۸- و حداکثر دمای آن ۶- است حال بگویید که :

   

  الف) اختلاف دما در این شبانه روز چند درجه بوده است؟

   

  ب) میانگین دما در این شبانه روز چند بوده است؟

   

  ۵_درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

   

  الف) مربع نوعی لوزی است.    ص *      غ*     

   

  ب) دو قطر هر متوازی الاضلاع ، با هم برابرند.    ص *      غ*   

   

  ج) دو خط موازی با یک خط ، خود با هم موازیند.    ص *      غ*  

   

   <پایان>

   


  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:13  توسط شراره  | 

  هوازدگي: تغييرات ناشي از تأثير هوا بر سنگ را هوازدگي گويند.

  هوازدگي فيزيكي: فقط سنگ به قطعات كوچك تبديل مي شود ولي ساختار آن تغيير نمي كند.

   

  الف: آب چگونه سنگ را متلاشي مي كند؟
  وقتي آب در شكاف سنگ ها نفوذ مي كند بر اثر سرما منجمد مي شود و به علت افزايش حجم(9 درصد افزايش حجم) فشار زيادي به سنگ وارد كرده و سنگ را متلاشي مي كند.


  ب: رشد بلور چگونه سنگ را متلاشي مي كند؟
  رشد بلورثانويه در شكاف سنگ ها بخصوص در نواحي بياباني موجب ايجاد فشار به سنگ ها شده و انرژي را متلاشي مي كند.

  ج: دما چگونه سنگ را متلاشي مي كند؟
  تغيير دما در شبانه روز موجب انبساط و انقباض ناگهاني سنگ شده و آن را متلاشي مي كند.

  د: گياهان چگونه سنگ را متلاشي مي كنند؟
  ريشه گياهان در شكاف سنگ ها نفوذ كرده و بر اثر رشد به سنگ فشار مي آورد و آن را متلاشي مي كند.

  ه: جانوران حفار(مورچه- موريانه- موش و ...):

   با بالا آوردن ذرات زيرزميني به سطح زمين آنها را در معرض آب و هوا قرار مي دهند و دچار هوازدگي مي شود.


   

  و: انسان چگونه سنگ را متلاشي مي كند؟
  با عمل راهسازي- استخراچ معادن

  هوازدگي شيميايي : 
  در هوازدگي شيميايي تركيب سنگ ها و نوع كاني ها تغيير مي كنند و مواد جديدي حاصل مي شود.

  آب به دو طريق موجب هوازدگي شيميايي مي شود.
  الف: تركيب آب با بعضي كاني ها و ايجاد و واكنش شيميايي موجب تخريب سنگ مي شود.
  ب: آب بسياري مواد را در خود حل كرده و با همراه داشتن مقداري كربن دي اكسيد خاصيت اسيدي پيدا كرده و قدرت انحلال شيميايي آن بيش تر مي شود.

  اكسيژن چگونه موجب هوازدگي شيميايي مي شود؟
  اكسيژن در مجاورت آب و گرما با كاني ها باعث ايجاد واكنش شيميايي شده و سنگ متلاشي مي شود اين نوع هوازدگي در مناطق گرم و مرطوب بيشتر صورت مي گيرد.
  اثر اكسيژن بر سنگ هاي آهن دار بسيار زيادتر از ساير سنگ ها مي باشد.

   

   

  جا به جا شدن مواد حاصل از هوازدگي بر اثر كشش زمين: 
  كشش زمين مواد حاصل از هوازدگي را در دامنه هاي شيب دار به سمت پايين مي كشد اين عمل در هنگام باران هاي سيل آسا بيش تر است.


  زمين لغزه:

   حركت توده هاي بزرگ در دامنه كوه به سمت پايين را زمين لغزه گويند.

  خزش:

  جنبش و حركت ذرات در دامنه كم شيب كه سبب جا به جا شدن مواد مي شود را خزش گويند.

  خاك: 
  از مخلوط شدن مواد حاصل از فرسايش سنگ ها با مواد حاصل از پوسيده شدن بدن جانداران خاك بوجود مي آيد.
  ارزش خاك: تمام گياهان براي رشد و زنده ماندن به خاك احتياج دارند.


   

   

  ايه هاي تشكيل دهنده خاك را افق مي گويند.
  هرچه تعداد افق خاك بيش تر باشد خاك كاملتر است.
  در قديم بعضي مردم معتقد بودند كه خاك گوشت مرده است. نظر شما در اين مورد چيست؟

  گياخاك: مواد حاصل از تجزيه بدن گياهان را گياخاك گويند معمولاً رنگ تيره دارد هر چه رنگ خاك تيره تر باشد گياخاك آن بيش تر است.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:7  توسط شراره  |